Latest


ทำไม Brand Architecture ถึงสำคัญนัก

สถาปัตยกรรมของแบรนด์หรือ Brand Architecture ช่วยแสดงให้เราเห็นถึงวิธีการจัดระเบียบแบรนด์ย่อยในภาพรวมให้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้น และการเห็นถึงความเกี่ยวข้องกันของแบรนด์ย่อยทั้งหมดสามารถช่วยให้นักการตลาดเห็นว่าจะแยกส่วนต่างๆของแบรนด์ออกจากกันเมื่อจำเป็นได้อย่างไร

ตัวอย่าง Market Segmentation

Market Segmentation ถือว่าสำคัญมากกับการทำธุรกิจและการทำความเข้าใจในกลุ่มลูกค้า ที่ส่งผลถึงความสำเร็จในการขายสินค้าหรือบริการ ซึ่งมันไม่ได้มีเพียงแค่ Demographic, Geographic, Psychological หรือ Behavioral ที่อยู่ในส่วนของกลยุทธ์ STP เท่านั้น

วิธีแบ่ง Segmentation ลูกค้าตาม Lifestyle เพื่อพิชิตเป้าหมายทางการตลาด

กลยุทธ์การตลาดในอดีตเรามักจะคุ้นเคยกับคำว่า STP หรือ การทำ Segmentation, Targeting และ Positioning ซึ่งเป็นพื้นฐานการทำธุรกิจที่เชื่อว่าทุกธุรกิจต้องเคยผ่านวางแผนการตลาดด้วยวิธี STP นี้ แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปประกอบกับพฤติกรรมของลูกค้านั้นก็เปลี่ยนไปอย่างมาก จนทำให้ Lifestyle

วิธีการสื่อสารแบบสร้างความสัมพันธ์อันดี

การสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทในทุกๆอย่างของชีวิตตั้งแต่การพูดคุย การซื้อสินค้า การทำธุรกิจ การนำเสนองาน ซึ่งมันถูกพัฒนาให้เป็นการสื่อสารแบบสร้างความสัมพันธ์ หรือ Relationship Communication ที่ช่วยให้ทุกๆการสื่อสารของคุณนั้นราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และผมมีวิธีที่จะช่วยให้การสื่อสารสร้างให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนทั้ง 2 ฝ่าย

Branding


ทำไม Brand Architecture ถึงสำคัญนัก

สถาปัตยกรรมของแบรนด์หรือ Brand Architecture ช่วยแสดงให้เราเห็นถึงวิธีการจัดระเบียบแบรนด์ย่อยในภาพรวมให้เห็นภาพที่ใหญ่ขึ้น และการเห็นถึงความเกี่ยวข้องกันของแบรนด์ย่อยทั้งหมดสามารถช่วยให้นักการตลาดเห็นว่าจะแยกส่วนต่างๆของแบรนด์ออกจากกันเมื่อจำเป็นได้อย่างไร


ความสำคัญของ Brand Philosophy

Brand Philosophy หรือ ปรัชญาของแบรนด์ที่ประกอบไปด้วย 3P ได้แก่ จุดมุ่งหมาย (Purpose) หลักการ (Principle) และบุคลิกภาพ (Personality) ของแบรนด์ที่มีความสำคัญต่อการสร้างแบรนด์ในยุคใหม่ที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดยเราจะเห็นแบรนด์ระดับโลกหลายๆแบรนด์ได้นำปรัชญาของแบรนด์มาหลอมรวมและเชื่อมโยงกับทุกๆส่วนในองค์กร จนกลายเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งและอยู่อย่างยืนยาวเป็นร้อยปี


Marketing


ตัวอย่าง Market Segmentation

Market Segmentation ถือว่าสำคัญมากกับการทำธุรกิจและการทำความเข้าใจในกลุ่มลูกค้า ที่ส่งผลถึงความสำเร็จในการขายสินค้าหรือบริการ ซึ่งมันไม่ได้มีเพียงแค่ Demographic, Geographic, Psychological หรือ Behavioral ที่อยู่ในส่วนของกลยุทธ์ STP เท่านั้น


วิธีแบ่ง Segmentation ลูกค้าตาม Lifestyle เพื่อพิชิตเป้าหมายทางการตลาด

กลยุทธ์การตลาดในอดีตเรามักจะคุ้นเคยกับคำว่า STP หรือ การทำ Segmentation, Targeting และ Positioning ซึ่งเป็นพื้นฐานการทำธุรกิจที่เชื่อว่าทุกธุรกิจต้องเคยผ่านวางแผนการตลาดด้วยวิธี STP นี้ แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปประกอบกับพฤติกรรมของลูกค้านั้นก็เปลี่ยนไปอย่างมาก จนทำให้ Lifestyle


copyright 2021@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์
Scroll Up