ความสำคัญของ Brand Philosophy

Brand Philosophy หรือ ปรัชญาของแบรนด์ที่ประกอบไปด้วย 3P ได้แก่ จุดมุ่งหมาย (Purpose) หลักการ (Principle) และบุคลิกภาพ (Personality) ของแบรนด์นับว่ามีความสำคัญต่อการสร้างแบรนด์ในยุคใหม่ที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดยเราจะเห็นแบรนด์ระดับโลกหลายๆแบรนด์ได้นำปรัชญาของแบรนด์มาหลอมรวมและเชื่อมโยงกับทุกๆส่วนในองค์กร จนกลายเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งและอยู่อย่างยืนยาวเป็นร้อยปี และวันนี้เราจะมารู้จักกับความสำคัญของ Brand Philosophy กันในบทความนี้ครับ

What's next?

ความสำคัญของ Brand Philosophy

ผมได้เคยอธิบายเรื่อง Brand Philosophy ไว้ในบทความก่อนหน้านี้แล้วซึ่งใครที่สนใจลองเข้าไปดูตามลิ้งค์กนี้ได้ครับ >> รู้จัก 3P ส่วนผสมสำคัญของ Brand Philosophy ซึ่ง Brand Philosophy มันมีความสำคัญอยู่ด้วยกัน 5 อย่าง ได้แก่

1. Brand Philosophy คือเครื่องมือสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง

Brand Philosophy คือแนวทางของหลักการที่จะชี้นำให้คุณเห็นถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจ รวมไปถึงจริยธรรมในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต้องทำในการบริหารองค์กรซึ่งมันก็รวมไปถึงความคาดหวังและมุมมองของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ด้วย และคุณค่าของแบรนด์ที่มอบให้กับลูกค้านั้นก็มีพื้นฐานมาจากปรัชญาของแบรนด์ด้วยเช่นกัน ดังนั้นการจะสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งได้ก็ย่อมต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน

2. Brand Philosophy ทำให้บรรยากาศการทำงานน่าอยู่ขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างองค์กรในแบบไหนก็ตามหากได้มีการหลอมรวม Brand Philosophy เข้าไปเป็นแก่นของวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) องค์กรนั้นจะเติบโตอย่างมีคุณภาพมากขึ้นบรรยากาศในการทำงานจะมีความเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กร ซึ่งมันไม่ใช่แค่การทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละวันแต่มันคือการเข้าใจแนวทางการทำงาน การเห็นจุดมุ่งหมายโดยรวมของทั้งองค์กร การปฏิบัติตัวของทีมงานเพื่อไปสู่ความสำเร็จไปด้วยกัน

2. Brand Philosophy ทำให้บรรยากาศการทำงานน่าอยู่ขึ้น

3. Brand Philosophy ช่วยให้มีหลักปฏิบัติที่ชัดเจน

หลักปฏิบัติที่ชัดเจนนั้นเรากำลังพูดถึงสถานการณ์ที่ทีมงานต้องเผชิญกับเรื่องราวต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อแบรนด์และองค์กรไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์วิกฤต สถานการณ์ที่อาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ หรือสถานการณ์เฉพาะหน้าในเรื่องต่างๆ ซึ่งหากองค์กรได้นำ Brand Philosophy เข้ามาสื่อสารให้พนักงานเข้าใจอย่างถ่องแท้และทำให้เห็นว่าคุณควรจะบริหารจัดการกับสถานการณ์ต่างๆที่เข้ามาอย่างไร มันจะช่วยให้คุณก้าวผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปได้อย่างมีสติ

4. Brand Philosophy ช่วยให้สินค้าและบริการโดดเด่น

ด้วยแนวทางของ Brand Philosophy ที่ถูกถ่ายทอดไปในทุกส่วนขององค์กรจะทำให้คุณเห็นแนวทางที่จะส่งมอบคุณค่าผ่านสินค้าและบริการด้วยวิธีไหนได้บ้าง ซึ่งปรัชญาของแบรนด์ที่ถูกถ่ายทอดผ่านเป้าหมาย (Purpose) วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) นั้นจะส่งผลให้คุณสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าอยู่เสมอ และยังส่งผลต่อคู่ค้าทางธุรกิจในการนำเสนอวัตถุดิบหรือวัสดุรวมไปถึงการบริการที่มีคุณภาพอีกด้วย

5. Brand Philosophy ช่วยกระตุ้นการตลาด

รากฐานที่ถูกวางอย่างชัดเจนจาก Brand Philosophy จะเป็นตัวช่วยสนับสนุนงานและกิจกรรมทางการตลาดรวมไปถึงการสื่อสารในแบบต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่กลุ่มลูกค้ารับรู้ว่าคุณมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าที่มาจากพื้นฐานของจริยธรรมในการทำธุรกิจที่ดี และการให้ความสำคัญกับการนำเสนอคุณค่าอย่างเต็มที่ แบรนด์ของคุณจะมีชื่อเสียงและกลายเป็นแบรนด์ที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรกๆอย่างไม่ต้องสงสัยครับ ซึ่งคุณก็จำเป็นต้องสื่อสารสิ่งต่างๆอย่างต่อเนื่องไปยังกลุ่มเป้าหมายทุกๆกลุ่มด้วยเช่นกัน

Brand Philosophy ช่วยกระตุ้นการตลาด

Share to friends


Related Posts

รู้จัก 3P ส่วนผสมสำคัญของ Brand Philosophy

Brand Philosophy หรือ ปรัชญาของแบรนด์ คือ ชุดของคุณค่า จรรยาบรรณ และหลักการของแบรนด์ ที่ประกอบไปด้วยจุดมุ่งหมาย (Purpose) หลักการ (Principle) และบุคลิกภาพ (Personality) ของแบรนด์ เพื่อตอบคำถามว่าแบรนด์นั้นเกิดมาทำไมและเกิดมาเพื่อใคร ปรัชญาของแบรนด์นั้นอธิบายถึงวิสัยทัศน์ในระยะยาว


ความแตกต่างระหว่าง Brand Purpose, Vision และ Mission

ความสามารถของแบรนด์ในการสร้างความแตกต่างที่โดดเด่นไม่เหมือนใครจากคู่แข่งในตลาด และกระตุ้นให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนธุรกิจในยุคปัจจุบันนั้นมีความซับซ้อนและยากกว่าเดิมที่ผ่านมา ซึ่งการขับเคลื่อนแบรนด์หรือธุรกิจในยุคนี้นั้นมันมากกว่าคำว่าการทำกำไร แต่มันคือการที่ต้องตอบลูกค้าให้ได้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไร เราเป็นใคร การมีอยู่ของเรามันช่วยให้สังคมและสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ขึ้นอย่างไรLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2023@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์