4P Marketing Concept

4P ของการตลาดนั้นเป็นแบบจำลองสำหรับส่วนผสมทางการตลาด เป็นวิธีที่จะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆออกสู่ตลาด ที่ช่วยให้เราสามารถกำหนดตัวเลือกทางการตลาดในด้าน ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ และการส่งเสริมการขาย เพื่อให้เข้าถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้า ดังนี้

4P ตัวแรกคือ Product (ผลิตภัณฑ์)

การพัฒนาสินค้า หรือบริการให้ตอบโจทย์ผู้บริโภค ที่เน้นการสร้างคุณค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์เป็นหลัก ซึ่งมีทั้งสินค้าที่จับต้องได้ (tangible) และจับต้องไม่ได้ (intangible) เช่น การบริการ (service) ประสบการณ์ (experience) 

4P ตัวที่สองคือ Price (ราคา)

การตั้งราคาให้กับสินค้า เพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย จะตั้งราคาให้ได้กำไรมากน้อยแค่ไหน ราคาเป็นไปได้ทั้งเงินหรือเป็นในรูปแบบอื่นๆก็ได้

4P ตัวที่สามคือ Place (ช่องทางการจัดจำหน่าย)

ช่องทางการให้บริการ หรือการวางจำหน่ายสินค้าที่เข้าถึงผู้บริโภค จะวางสินค้าที่ไหน จะออนไลน์หรือตามร้านค้า หรืออาจจะมีทั้งสองอย่าง

4P ตัวที่สี่คือ Promotion (การส่งเสริมการขาย)

การสื่อสารการตลาดในรูปแบบใดๆก็ตาม ที่ส่งเสริมให้เกิดการขายที่เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาจเป็นได้ทั้งการ ลด แลก แจก แถม หรือในรูปแบบอื่นๆ

ส่วนผสมทางการตลาด หรือ 4P นั้นเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆ กลยุทธ์และแนวคิดที่ได้รับการพัฒนามานานหลายปี โดยทั้ง 4 องค์ประกอบนั้นถือเป็นกุญแจสำคัญในการวางแผนการขายสินค้าหรือบริการที่ต้องมีความสอดคล้องกัน หากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ไม่สามารถตอบสนองผู้ใช้งานก็ยากที่จะขายได้ หากราคาสูงเกินความคุ้มค่าก็ยากที่ผู้บริโภคจะซื้อสินค้า หากเลือกช่องทางการจัดจำหน่ายผิดที่ผิดทางก็ยากที่จะมีกลุ่มเป้าหมายซื้อ และถ้าไม่มีการส่งเสริมการขายที่ดีหรือเหมาะสม ก็ยากที่จะดึงดูดให้ผู้บริโภคหันมาสนใจ


Icon in cover photo from all-free-download.com

Share to friends


Related Posts

ส่องกลยุทธ์ 5A กับ New Customer Path

กลยุทธ์การตลาด 5A เกิดขึ้นพร้อมกับยุคการตลาด 4.0 ที่ให้ความสำคัญกับเส้นทางของลูกค้า (Customer Path) ในยุคสมัยใหม่ คำว่าเส้นทางลูกค้า หมายถึง เส้นทางหรือจุดสัมผัส (Touchpoints) ที่ลูกค้าสัมผัสหรือผ่านเพื่อบรรลุเป้าหมายสุดท้าย โดยอาจเป็นการซื้อสินค้าหรือบริการ รวมไปถึงการเข้าถึงโพสต์ต่างๆ


แนวคิด 3C เพื่อการกำหนดกลยุทธ์การตลาด

สำหรับการวางกลยุทธ์การตลาดนั้นมีอยู่ 3 ปัจจัยสำคัญที่จำเป็นสำหรับนักการตลาด ที่ต้องทำความเข้าใจ โดยทั้ง 3 ปัจจัยนั้นมีความเชื่อมโยงต่อกัน หากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเปลี่ยนปัจจัยอื่นๆก็จะเปลี่ยนตามกัน โดย 3C ที่ว่านี้ คือ ลูกค้า (Customer) บริษัท (Company) และคู่แข่ง (Competitor)


มัดใจลูกค้าด้วยแนวคิดแบบ 4C

เรามักจะคุ้นเค้ยกับคำว่า 4P เพราะเป็นพื้นฐานของส่วนผสมทางการตลาด ที่ว่าด้วยเรื่องของสินค้า (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) ซึ่งแนวคิดแบบ 4P อาจไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะเนื่องจากการเข้ามาของโลกอินเทอร์เน็ตประกอบกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป


Marketing 1.0 – 4.0 จากยุคเกษตรกรรมสู่การสร้างแบรนด์

คำว่าการตลาดเป็นแนวคิดทางธุรกิจที่ยึดคนหรือผู้บริโภคเป็นหลัก หัวใจสำคัญของการตลาดคือ การแลกเปลี่ยน (Exchange) การแลกเปลี่ยน ที่ไม่ใช่การขายอย่างที่หลายคนเข้าใจ แนวคิดทางการตลาดของ Marketing ประกอบด้วย 2 สิ่งสำคัญ ได้แก่ Place หรือการมีที่ให้ขาย และ People หรือคนLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2023@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์