5C analysis for your business

5C นับเป็นหนึ่งในเฟรมเวิร์กที่ได้รับความนิยมและเป็นประโยชน์ ในการทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก มันเป็นส่วนขยายของการวิเคราะห์ 3C ที่ประกอบไปด้วย บริษัท (Company) ลูกค้า (Customer) และคู่แข่ง (Competitor) แต่เพิ่มเติมในส่วนของ ผู้ร่วมมือ (Collaborator) และสภาพแวดล้อม (Climate) ซึ่ง 5C นี้จะช่วยให้เราวิเคราะห์และเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจรวมถึงการตลาดได้ดียิ่งขึ้น และช่วยให้เราสามารถระบุปัญหาและความท้าทายขององค์กร เรามาดูกันครับว่า 5C นั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง

บริษัท (Company)

เป็นการวิเคราะห์ภาพรวมภายในองค์กร ตั้งแต่วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ขีดความสามารถ สายผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี วัฒนธรรม และวัตถุประสงค์ มันช่วยให้เราเข้าใจและระบุปัญหาที่มีภายในองค์กร

ลูกค้า (Customers)

การเข้าใจลูกค้านั้นถือเป็นหลักสำคัญในการวิเคราะห์สถานการณ์โดยภาพรวมของธุรกิจ ที่รวมไปถึงกลุ่มเป้าหมาย พฤติกรรมการซื้อหรือใช้สินค้า ขนาดตลาด อัตราการเติบโตของตลาด รูปแบบการซื้อสินค้า ความถี่ในการซื้อสินค้า รวมถึงช่องทางในการซื้อสินค้า 

คู่แข่ง (Competitors)

การวิเคราะห์คู่แข่งจะทำให้เราเห็นถึงสถานการณ์ในตลาดที่เราอยู่ ทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน ตำแหน่งของแบรนด์ ส่วนแบ่งทางการตลาด และแผนธุรกิจของคู่แข่ง 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Collaborators)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ที่ร่วมมือกับองค์กรในลักษณะการเป็นหุ้นส่วนที่มีประโยชน์ร่วมกัน เช่น Agency, Supplier, คู่ค้าทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด สิ่งสำคัญ คือ เราต้องเข้าใจศักยภาพของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเหล่านั้นด้วย เพื่อที่จะสามารถระบุถึงปัญหาต่างในการทำธุรกิจได้

สภาพแวดล้อม / บริบท (Climate / Context)

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วยการประเมินปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อธุรกิจ เช่น PESTEL Analysis ที่จำเป็นต้องรู้ถึงสภาวะทางการเมือง สภาพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และกฎหมาย ทั้งหมดนั้นมีผลต่อการดำเนินธุรกิจที่เราควรใส่ใจ

อันที่จริง 5C Framework นั้นมีความคล้ายคล้ายคลึงกับการวิเคราะห์ SWOT ที่เราทำในขั้นตอนแรกก่อนการทำเริ่มธุรกิจ แต่มีมุมมองของการวิเคราะห์ที่ลึกกว่า ที่ลงรายละเอียดเข้าไปถึงการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า คู่แข่ง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อธุรกิจ ยิ่งเราสามารถหาข้อมูลได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์ในการระบุปัญหา และความท้าทายของธุรกิจ เพื่อโอกาสในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น


Share to friends


Related Posts

ส่องกลยุทธ์ 5A กับ New Customer Path

กลยุทธ์การตลาด 5A เกิดขึ้นพร้อมกับยุคการตลาด 4.0 ที่ให้ความสำคัญกับเส้นทางของลูกค้า (Customer Path) ในยุคสมัยใหม่ คำว่าเส้นทางลูกค้า หมายถึง เส้นทางหรือจุดสัมผัส (Touchpoints) ที่ลูกค้าสัมผัสหรือผ่านเพื่อบรรลุเป้าหมายสุดท้าย โดยอาจเป็นการซื้อสินค้าหรือบริการ รวมไปถึงการเข้าถึงโพสต์ต่างๆ


มัดใจลูกค้าด้วยแนวคิดแบบ 4C

เรามักจะคุ้นเค้ยกับคำว่า 4P เพราะเป็นพื้นฐานของส่วนผสมทางการตลาด ที่ว่าด้วยเรื่องของสินค้า (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) ซึ่งแนวคิดแบบ 4P อาจไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะเนื่องจากการเข้ามาของโลกอินเทอร์เน็ตประกอบกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป


วางกลยุทธ์ธุรกิจให้ถูกจุด กับ TOWS Matrix

TOWS Matrix เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เพื่อเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์โดยรวมของบริษัท เช่น ยอดขายที่สูงขึ้น ผลกำไรที่เพิ่มขึ้น และมูลค่าแบรนด์ที่เพิ่มขึ้น TOWS Matrix มาจากพื้นฐานของ SWOT Analysis ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบ และวิเคราะห์ธุรกิจของคุณ


วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วย PESTEL Analysis

ในการทำธุรกิจมักจะมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เข้ามากระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบกับธุรกิจของเรา ที่เราจำเป็นต้องพิจารณาก่อนจะดำเนินแผนธุรกิจใดๆ มีทั้งปัจจัยภายในองค์กรเองรวมไปถึงปัจจัยภายนอก PESTEL Analysis คือ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อองค์กรและธุรกิจของเรา ซึ่งสะท้อนให้เห็นทั้งอุปสรรคและโอกาส


วิเคราะห์ SWOT ให้ชัดเจน สำหรับการวางแผนธุรกิจ

SWOT Analysis ถือเป็นเทคนิคการวางแผนกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางธุรกิจ ในการระบุจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และ ภัยคุกคาม (Threats) เพื่อให้ทราบว่าเราเป็นใคร เรามีจุดแข็งตรงไหน จุดอ่อนของเรามีอะไร มีโอกาสอะไรบ้างในตลาด และอะไรคืออุปสรรคหรือภัยคุกคามในธุรกิจของเรา ดังนั้น การทำ SWOT AnalysisLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


One thought on “วิเคราะห์ 5C กับการทำธุรกิจของคุณ

 • Was ist Bitcoin?
  Bitcoin ist eine dezentrale digitale Wahrung ohne Zentralbank oder einzelnen Administrator, die ohne Zwischenhandler von Benutzer zu Benutzer im Peer-to-Peer-Bitcoin-Netzwerk gesendet werden kann. Transaktionen werden von Netzwerkknoten durch Kryptografie verifiziert und in einem offentlich verteilten Hauptbuch namens Blockchain aufgezeichnet. Bitcoin wurde von einer unbekannten Person oder Personengruppe unter dem Namen Satoshi Nakamoto erfunden und 2009 als Open-Source-Software veroffentlicht.
  Bitcoins werden als Belohnung fur einen Prozess geschaffen, der als Mining bekannt ist. Sie konnen gegen andere Wahrungen, Produkte und Dienstleistungen eingetauscht werden. Seit Februar 2015 akzeptierten uber 100.000 Handler und Anbieter Bitcoin als Zahlungsmittel.
  Was hat den jungsten Anstieg des Bitcoin-Preises verursacht?
  Der jungste Bitcoin-Preisanstieg wurde durch eine Kombination von Faktoren verursacht. Erstens hat die COVID-19-Pandemie zu einer erhohten wirtschaftlichen Unsicherheit gefuhrt, was das Interesse der Anleger an Bitcoin als potenziellem sicheren Hafen geweckt hat. Zweitens investieren gro?e institutionelle Investoren zunehmend in Bitcoin, was dazu beigetragen hat, die Preise in die Hohe zu treiben. Schlie?lich wird auch angenommen, dass das bevorstehende Halving-Ereignis zum Preisanstieg beitragt, da die Anleger davon ausgehen, dass das geringere Angebot an neuen Bitcoins zu hoheren Preisen fuhren wird.
  Wie funktioniert Bitcoin?
  Wenn es um Bitcoin geht, gibt es viele Dinge, die in die Funktionsweise einflie?en. Zunachst einmal ist Bitcoin eine dezentrale Wahrung, was bedeutet, dass sie nicht von einer Zentralbank oder Regierung reguliert wird. Dies bedeutet auch, dass es keine einzelne Einheit gibt, die die Lieferung von Bitcoin kontrollieren kann. Stattdessen wird das Angebot an Bitcoin vom Netzwerk selbst bestimmt. Es gibt eine begrenzte Anzahl von Bitcoins, die jemals geschurft werden konnen, und das Schurfen neuer Bitcoins erfordert mit der Zeit immer mehr Rechenleistung.
  Also, wie schurft man Bitcoins? Nun, jedes Mal, wenn der Blockchain (die das offentliche Hauptbuch aller Bitcoin-Transaktionen ist) ein neuer Block hinzugefugt wird, werden Miner mit einer bestimmten Anzahl von Bitcoins belohnt. Um der Blockchain einen neuen Block hinzuzufugen, mussen Miner ein komplexes mathematisches Problem losen.

  Was sind die Vorteile von Bitcoin?
  Bitcoin hat sich in den letzten Jahren zu einer beliebten Wahrung entwickelt. Hier sind einige Vorteile der Verwendung von Bitcoin:

  1. Bitcoin ist dezentralisiert, was bedeutet, dass es von keiner Regierung oder Finanzinstitution kontrolliert wird. Dies kann als Vorteil angesehen werden, da es den Benutzern mehr Kontrolle uber ihr Geld gibt.

  2. Transaktionen mit Bitcoin sind schnell und gunstig. Dies liegt daran, dass keine Vermittler (wie Banken) an der Abwicklung der Zahlungen beteiligt sind.

  3. Bitcoin ist pseudonym, was bedeutet, dass Benutzer bei der Verwendung der Wahrung relativ anonym bleiben konnen. Dies kann fur Benutzer attraktiv sein, die Wert auf Privatsphare legen.

  Die Risiken einer Investition in Bitcoin
  Bitcoin ist ein digitaler Vermogenswert und ein von Satoshi Nakamoto erfundenes Zahlungssystem. Transaktionen werden von Netzwerkknoten durch Kryptografie verifiziert und in einem offentlichen verteilten Hauptbuch namens Blockchain aufgezeichnet. Bitcoin ist insofern einzigartig, als es eine endliche Anzahl von ihnen gibt: 21 Millionen.
  Bitcoins werden als Belohnung fur einen Prozess geschaffen, der als Mining bekannt ist. Sie konnen gegen andere Wahrungen, Produkte und Dienstleistungen eingetauscht werden. Seit Februar 2015 akzeptierten uber 100.000 Handler und Anbieter Bitcoin als Zahlungsmittel.
  Die Investition in Bitcoin ist riskant, da es sich um eine neue Technologie handelt, die von keiner Regierung oder Finanzinstitution unterstutzt wird. Der Wert von Bitcoin kann stark schwanken, und Anleger konnten ihr ganzes Geld verlieren, wenn der Preis absturzt. Es besteht auch das Risiko, dass Hacker Bitcoins aus Online-Geldborsen oder -Borsen stehlen konnten.

copyright 2023@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์