จริยธรรมในการทำธุรกิจ (Business Ethics)

จริยธรรมในการทำธุรกิจ (Business Ethics) ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ไม่ว่าคุณจะอยู่ในธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดกลาง ธุรกิจขนาดเล็ก หรือแม้แต่พ่อค้าแม่ขายธุรกิจออนไลน์หรือแบบออฟไลน์ก็ตาม หากไม่มีจริยธรรมในการทำธุรกิจก็คงไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมหรืออุดหนุนสินค้าหรือบริการของเราอย่างแน่นอน

จริยธรรมในการทำธุรกิจนั้น มันคือคุณค่าของการทำธุรกิจ (Business Values) ที่สำคัญที่สุด ที่จำเป็นต้องมีการถ่ายทอดให้ออกมาเป็นมาตรฐานหรือระเบียบในการทำงาน เพื่อสร้างให้พนักงานเกิดพฤติกรรมในการทำงานแบบมีจริยธรรมที่ดี ผมได้รวบรวมตัวอย่างของจริยธรรมในการทำธุรกิจจาก josephsononbusinessethics.com มาให้ดูกันครับว่า มันมีอะไรกันบ้าง

Grey Arrow
 • ความจริงใจ
  องค์กรหรือผู้บริหารที่มีจริยธรรมนั้นต้องมีความจริงใจ ตรงไปตรงมา ไม่บิดเบือนหรือหลอกลวง ให้เกิดความเข้าใจผิดใดๆกับคู่ค้าทางธุรกิจ
 • ความซื่อสัตย์
  ความมีคุณธรรม มีเกียรติและซื่อตรงทั้งต่อตัวเอง พนักงานและคู่ค้าทางธุรกิจ ไม่หาช่องทางในการหลบหลีกหรือหาช่องในการทำทุจริตใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่องค์กร
 • รักษาคำมั่นสัญญา และมีความน่าเชื่อถือ
  ในการทำธุรกิจนั้นการรักษาคำมั่นสัญญาเป็นสิ่งสำคัญ เพราะมันบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือของทั้งตัวคุณเองและองค์กรของคุณ หากคุณสัญญาว่าจะส่งของภายใน 48 ชั่วโมง คุณก็ต้องทำตามสัญญานั้นให้ได้ ไม่อย่างนั้นลูกค้าก็จะสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวคุณ
 • ความไว้วางใจ
  การให้ความไว้วางใจทั้งในรูปแบบระหว่างบุคคล ระหว่างหน่วยงาน จนถึงระดับองค์กร ในการสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ที่ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลความลับที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร อย่าให้องค์กรถูกทำลายด้วยมิตรภาพดีๆที่เกินกว่าความถูกต้องในการทำงาน
 • ความยุติธรรม
  ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมกับทุกๆคนในองค์กร รวมถึงคู่ค้าทางธุรกิจ อย่าใช้อำนาจในการบริหารงานหรือก้าวล้ำอำนาจในการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆอย่างไม่มีเหตุผล ไม่ฉกฉวยโอกาสจากความผิดพลาดของคนอื่นๆ และควรเปิดใจให้กว้างกับทุกๆเรื่อง
 • ห่วงใยผู้อื่น
  แสดงความเห็นอกเห็นใจและพยายามช่วยเหลือ เวลาที่พนักงานหรือคู่ค้าทางธุรกิจประสบกับปัญหาในด้านต่างๆ เพราะมันจะช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นมีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคต โดยความช่วยเหลืออาจจะเป็นทั้งเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว หรือทั้งสองอย่างก็ได้
 • เคารพผู้อื่น
  เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเป็นอิสระ และสิทธิส่วนบุคคล ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเท่าเทียม และไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา เพศ การศึกษา และชาติกำเนิด
 • ปฏิบัติตามกฎหมาย
  จริยธรรมในการทำธุรกิจ คือ การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในทุกๆกิจกรรมที่องค์กรดำเนินการ
 • แสดงความเป็นผู้นำ
  ผู้นำองค์กรรวมถึงตัวธุรกิจเองต้องมีความรับผิดชอบในทุกๆสิ่ง เป็นผู้นำที่ทำให้เกิดแต่สิ่งดีๆกับองค์กร ทั้งการผลิตสินค้าและบริการที่ดีมีมาตรฐาน การวางแนวทางบริหารงานและนโยบายต่างๆ การบริหารความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า รวมไปถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่ในการทำงาน
 • รักษาชื่อเสียงและสร้างกำลังใจ
  ปกป้องชื่อเสียงขององค์กรและสร้างชื่อเสียงในเชิงบวก รวมถึงขวัญและกำลังใจของพนักงานเมื่อเจอปัญหาร้ายๆในมุมต่างๆ และช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่เข้าไปอยู่ในกิจกรรมใดๆที่มีโอกาสส่งผลเสียขึ้นกับองค์กร
 • ความรับผิดชอบ
  นอกเหนือจากความรับผิดชอบในธุรกิจแล้ว ยังต้องรับผิดชอบและตัดสินใจในเรื่องที่ส่งผลต่อพนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ ชุมชน และสังคม ทั้งผลดีและผลเสียในทุกๆมิติ

Photos by freepik – www.freepik.com

Share to friends


Related Posts

ภาพลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Image)

ลูกค้าในยุคปัจจุบันมักจะมองหาสิ่งที่เหมือน หรือสะท้อนความเป็นตัวตนที่ใกล้เคียงกับบุคลิกภาพของเขา ดังนั้น การแสดงออกถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ ที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับความเป็นตัวตนของกลุ่มลูกค้าได้ ก็จะกลายเป็นแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จ


การตั้งเป้าหมายแบบ SMART Goal สำหรับธุรกิจยุคใหม่

การตั้งเป้าหมายถือเป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจต้องมี เพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมาย แนวทาง แรงจูงใจ ในการทำงานเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายเหล่านั้น ที่ต้องมีการตั้งเป้าหมายอย่างฉลาดและเหมาะสมถึงจะสามารถขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การตั้ง SMART Goal หรือ การตั้งเป้าหมายแบบชาญฉลาด นับเป็นแนวทางที่หลายๆองค์กรควรนำไปใช้ เรามาดูกันครับว่า SMART Goal มีอะไรกันบ้างLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์