Hard Skill vs Soft Skill

Hard Skill และ Soft Skill เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและความสามารถที่คุณมี ที่จำเป็นต่อการสมัครงาน ทุกครั้งเวลาคุณจะสมัครงานที่ไหนก็จำเป็นต้องกรอกข้อมูลที่นอกเหนือจาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน อายุ เพศ เงินเดือนที่คาดหวัง ซึ่งนั่นก็คือ ความสามารถ ทักษะต่างๆ ความชอบ บุคลิก และข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ว่าจ้าง (Employer) ก็ต่างมองหาข้อมูลเหล่านั้นอยู่ นับเป็นสิ่งที่ผู้สมัครงานจำเป็นต้องใส่ข้อมูลทั้ง 2 อย่างลงไปเพื่อโอกาสที่ได้เปรียบในการทำงาน เรามาดูกันครับว่าคำว่า Hard Skill และ Soft Skill คืออะไรและแตกต่างกันอย่างไร

Hard Skill

Hard Skill เป็นทักษะที่ได้รับการฝึกสอนมาตามหลักสูตรของการเรียนจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถานศึกษาต่างๆ หรืออาจเรียนรู้จากหนังสือ E-Book เว็บไซต์ วีดิโอ สื่อโซเชียลต่างๆ เช่น

 • ความสามารถทางภาษา (ฟัง / อ่าน / เขียน)
 • ระดับการศึกษา (มัธยมศึกษา / อุดมศึกษา / ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี / ปริญญาโท / ปริญญาเอก)
 • สายการศึกษา (การตลาด / บริหารธุรกิจ / วิทยาศาสตร์ / โฆษณา)
 • ความสามารถในการพิมพ์ (ความเร็วในการพิมพ์)
 • ความสามารถในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
 • ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

Soft Skill

ในทางตรงกันข้าม Soft Skill เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะดูเป็นนามธรรมสักหน่อยครับ เรามักจำให้คำว่า People Skill หรือ ทักษะที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบุคลล เช่น

 • ทักษะการสื่อสาร
 • ความยืดหยุ่นในการทำงาน
 • ความเป็นผู้นำ
 • แรงจูงใจในการทำงาน
 • ความอดทนในการทำงาน
 • ทักษะการโน้มน้าวใจ
 • ทักษะในการแก้ไขปัญหา
 • การทำงานเป็นทีม
 • การบริการจัดการเวลา
 • จริยธรรมในการทำงาน

Hard Skill เป็นทักษะที่มีข้อพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน ส่วน Soft Skill นั้นเป็นทักษะที่ต้องมีการฝึกฝนด้วยตนเอง ผ่านประสบการณ์ทำงานในรูปแบบต่างๆ ที่ต้องรวมไปถึงด้านทัศนคติในการทำงานและบุคลิกลัษณะนิสัยของแต่ละคน ซึ่งต้องอาศัยการเขียนลงใน Resume การสัมภาษณ์งานและเล่าถึงประสบการณ์ทำงานให้ฟัง และจะเป็นจริงอย่างที่คาดหวังได้ไหม ก็ต้องให้การทำงานจริงเป็นเครื่องพิสูจน์ครับ

สมัยก่อนเรามักจะให้ความสำคัญกับ Hard Skill ที่เป็นทักษะสำคัญในชีวิตการทำงาน ที่มองที่ผลลัพธ์ในการทำงานแต่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมหรือปฏิสัมพันธ์ในการทำงานกับเพื่อนร่วมงานเท่าที่ควรนัก ที่เรียกว่า Soft Skill เพราะในชีวิตการทำงานจริงเราจำเป็นต้องทำงานร่วมกับคนในหลายๆฝ่าย และต้องมีการติดต่อสื่อสารช่วยเหลืองานระหว่างแผนกด้วยกัน เพื่อผลประโยชน์ร่วมในการทำธุรกิจ ดังนั้นการฝึกฝนทักษะแบบ Soft Skill จึงจำเป็นอย่างมากในการที่จะประสบความสำเร็จในการทำงาน การมีทั้ง Hard Skill กับ Soft Skill นับเป็น 2 สิ่งที่จำเป็นในการทำงานในยุคสมัยนี้


Icon in cover photo from all-free-download.com

Share to friends


Related Posts

Critical Thinking สิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานยุคใหม่

ในชีวิตการทำงานนอกเหนือจากทักษะการทำงานทั้ง Hard Skill และ Soft Skill ที่จะเป็นต้องมีแล้ว ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่เรียกได้ว่ามีความจำเป็นมากสำหรับชีวิตการทำงานในยุคปัจจุบัน นั่นก็คือ Critical Thinking


สร้าง Creative Thinking ให้ตัวเอง

Creative Thinking หรือการคิดในเชิงสร้างสรรค์ เป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญที่ควรมีติดตัวไว้ เพื่อประโยชน์ในการทำงานรวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวัน ในหลายๆครั้งคุณอาจสังเกตเห็นว่าทำไมหลายๆคนถึงคิดไอเดียใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว นั่นก็เพราะพวกเขามีความคิดในเชิงสร้างสรรค์นั่นเองLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์