What is coaching

Coaching การเป็นโค้ชคืออาชีพในฝันของหลายๆคนที่เป็นเรื่องของการสร้างหรือเพิ่มพูนศักยภาพให้กับคนอื่นๆ ซึ่งการจะเป็นโค้ชที่สามารถสอนใครๆได้นั้นก็ต้องมีทั้งความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถในระดับที่สูงมาก เพื่อประสิทธิภาพในการพัฒนาคนที่มาเรียนรู้ให้มีทักษะหรือความสามารถในด้านใดด้านหนึ่งที่เพิ่มขึ้นจากที่เป็นอยู่ และสำหรับใครที่อยากเป็นทำอาชีพ Coaching หรือสนใจที่จะรู้จักอาชีพนี้ให้มากขึ้น ลองมาเรียนรู้จากบทความนี้ดูครับว่า Coaching นั้นมีกี่ประเภทกันบ้างครับ

ทำความรู้จักคำว่า Coaching ให้ชัดเจน

Coaching คือ อาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งหรืออาจจะเชี่ยวชาญในหลายๆด้าน ที่จะช่วยกำหนดแนวทาง แนะนำ สั่งสอน หรือเค้นความสามารถของคนในรูปแบบต่างๆ ที่ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนและเกิดพลังในทางที่ดีขึ้นสำหรับการใช้ชีวิตรูปแบบต่างๆ และคนที่เป็นโค้ชนั้นก็มักจะมีบุคลิกลักษณะที่ชอบใฝ่หาความรู้ เรียนรู้อะไรใหม่ๆเสมอ มองโลกในเง่ดี และเพิ่มพลังเชิงบวกให้กับตัวเองอยู่สม่ำเสมอ ส่วนผสมสำคัญของความเป็น Coaching นั้นประกอบไปด้วย

 • มอบหมายงานและความรับผิดชอบ
 • ฟังมากกว่าพูด
 • ให้ความร่วมมือมากกว่าการควบคุม
 • ไม่ตัดสินใครง่ายๆ
 • ให้ความคิดเห็นอย่างชัดเจน
 • ขอความร่วมมือมากกว่าการสั่งการ
 • เป็นที่ปรึกษาและครูที่ดี
 • สอนงานเสมอ
Types of Coaching

Coaching มีกี่ประเภท

Coaching นั้นมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท ได้แก่

1. Coaching ภายนอกองค์กร (External)

โค้ชประเภทนี้จะไม่ได้ทำงานอยู่ภายในหรือมีความสัมพันธ์กับองค์กร โดยจะได้รับการว่าจ้างให้มาสอนเพื่อเติมเต็มสิ่งที่องค์กรนั้นขาดหายไป โค้ชประเภทนี้จะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น เน้นถ่ายทอดความสามารถเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนในองค์กรนั้นๆ ซึ่งมีประโยชน์อยู่หลายอย่าง เช่น

 • มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆอย่างชัดเจนและได้รับการฝึกสอนมาเป็นอย่างดี ซึ่งมีความสามารถตรงตามที่องค์กรอยากได้
 • พนักงานจะมีความผ่อนคลายและไว้ใจในการขอคำปรึกษามากกว่า ทั้งในเรื่องงาน เพื่อนร่วมงาน ตัวองค์กร ซึ่งต่างกับการเป็นโค้ชภายในองค์กรที่รู้จักทุกๆคนจนอาจไม่มีใครกล้าพูดหรือปรึกษาปัญหาต่างๆ
 • สามารถให้การรับประกันและรักษาความลับของลูกค้าได้
 • มองสิ่งต่างๆออกอย่างทะลุปรุโปร่งอย่างไม่ลำเอียงใดๆ
 • ให้ความร่วมมือและความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในหน้าที่ที่ได้รับ ซึ่งต่างจากการเป็นโค้ชภายในองค์กรที่อาจมีงานหลายอย่างที่ต้องทำ
 • กล้าให้ความคิดเห็นและวิธีแก้ไขอย่างเปิดเผย โดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผลประโยชน์ใดๆกับองค์กร

2. Coaching ภายในองค์กร (Internal)

โค้ชที่มีตำแหน่งงานหรือเป็นพนักงานในองค์กรและโดยส่วนใหญ่นั้น จะมีตำแหน่งในระดับหัวหน้าหรือผู้นำในสายงานต่างๆที่รู้จักพนักงานและองค์กรเป็นอย่างดี โดยมีหน้าที่ทั้งพัฒนาศักยภาพพนักงานรวมไปถึงรับผิดชอบหน้าที่การงานของตัวเองไปพร้อมๆกัน และโค้ชประเภทนี้ก็มีประโยชน์อยู่หลายอย่างครับ เช่น

 • ไม่ต้องจ้างโค้ชมาเพื่อให้เสียงบประมาณหรืออาจมีการให้ผลตอบแทนที่ถูกกว่าการจ้างโค้ชจากภายนอก ซึ่งช่วยประหยัดงบประมาณได้มากเลยทีเดียว
 • เข้าใจและสามารถนำเอาเนื้องานที่มีอยู่มาปรับใช้ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงรู้จักบุคลิกลักษณะของพนักงานเป็นอย่างดี
 • มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันและเคารพซึ่งกันและกันระหว่างโค้ชกับทีมงาน ซึ่งสร้างให้บรรยากาศมีความผ่อนคลาย
 • โอกาสในการสังเกตพฤติกรรมพนักงานเพื่อหาทางปรับปรุงหรือแก้ไขเรื่องต่างๆในอนาคต
 • ทำให้พนักงานรู้สึกว่าได้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญขององค์กร และยังสามารถช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานได้

การมีโค้ชภายในองค์กรเองก็อาจมีข้อเสียเปรียบอยู่บางอย่าง เช่น การต้องทำทั้งงานและสอนไปในตัวซึ่งจะจัดตารางได้ค่อนข้างยาก พนักงานอาจจะไม่กล้าพูดบางเรื่องที่อาจกระทบความสัมพันธ์ในทีม และอาจมีอาการพูดเข้าข้าง (Bias) เพื่อเอาใจพนักงานได้เพราะต้องการความนับถือจากลูกน้องตัวเอง

6 Styles of Coaching

6 ลักษณะของ Coaching

หากแยกเป็นลักษณะของ Coaching นั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลักๆ 6 ลักษณะ คือ

1. โค้ชผู้บริหาร

เป็นโค้ชที่เน้นการเสริมทักษะและศักยภาพให้กับระดับผู้บริหารขององค์กร (Executive) จากโค้ชมืออาชีพภายนอกที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติสูง มาทำการสอนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการเผชิญหน้ากับเรื่องต่างๆในการบริหารงาน และค่าใช้จ่ายนั้นค่อนข้างแพงซึ่งขึ้นอยู่กับขอบเขตเรื่องที่จะสอนด้วย

2. โค้ชสายอาชีพ

โค้ชลักษณะนี้จะช่วยพนักงานในการแนะนำเป้าหมายในการทำงาน (Career) หาวิธีพัฒนาทักษะ ความรู้ และขุดศักยภาพของพนักงานออกมา และยังสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดบรรยากาศดีๆในการทำงาน

3. โค้ชสร้างผู้นำ

โค้ชที่เน้นการสร้างศักยภาพในการเป็นผู้นำ (Leader) ให้เกิดขึ้น ทั้งทักษะการพูด การนำเสนอ การแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ โดยจะเน้นให้พูดคุยถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆเพื่อหาทางแก้ไขและสรุปใจความสำคัญเพื่อนำมาปรับปรุง

4. โค้ชการทำธุรกิจ

โดยหลักคือการช่วยผู้บริหารและพนักงานในองค์กรสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นให้กับธุรกิจ (Business) โดยจะเกี่ยวข้องกับการสอนและให้คำแนะนำตั้งแต่วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย ไปจนถึงกลยุทธ์ต่างๆ

5. ไลฟ์โค้ช

โค้ชที่เรามักจะเห็นในช่วงหลังๆที่สร้างแรงบันดาลใจและสอนการใช้ชีวิต (Life) เพื่อให้เอาชนะอุปสรรคด้านต่างๆทั้งการทำงาน ชีวิตส่วนตัว รวมถึงชีวิตครอบครัว ซึ่งโค้ชลักษณะนี้จะสร้างผลกระทบเชิงบวกด้านจิตใจและมีผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก

6. โค้ชการบริหารจัดการ

โค้ชที่จะช่วยให้ผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นระดับสูงหรือระดับผู้จัดการ ในการสอนวิธีบริหารจัดการ (Management) ให้ทำผลงานออกมาได้อย่างราบรื่น โดยอาจมีการนำระบบต่างๆเข้ามาใช้ในการแก้ปัญหาเพื่องานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับใครที่อยากทำอาชีพ Coaching ก็ลองค้นหาตัวเองดูนะครับว่าเรามีลักษณะและความสามารถอะไรบ้างที่จะพัฒนาต่อได้ในสายอาชีพนี้ และหากเป็นธุรกิจหากจะเลือกใครสักคนมาช่วยพัฒนาศักยภาพคนในองค์กร ก็ลองดูครับว่าส่วนไหนที่องค์กรนั้นจำเป็นในการหามืออาชีพมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งครับ


Share to friends


Related Posts

ฝึกสอนพนักงานอย่างไรให้มีทักษะที่เก่งขึ้น

การให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการทำงาน คือส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรประสบความสำเร็จ และยังเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานโดยเฉพาะเมื่อมีพนักงานใหม่เข้ามาทำงานกับองค์กร เค้าจะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ซึมซับแนวทางและวิถีการดำเนินชีวิตภายในองค์กรนั้นๆ


รวมทักษะในการแก้ไขปัญหา

ทักษะในการแก้ไขปัญหาถือเป็นหนึ่งทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทักษะนี้ก็จัดเป็นหนึ่งใน Soft Skill ที่สำคัญสำหรับพนักงานและผู้บริหารทุกคน โดยคนที่มีพื้นฐานทักษะในการแก้ปัญหานั้นจะช่วยสนับสนุนให้การทำงานนั้นเป็นไปตามความคาดหมาย


รวมทักษะการสื่อสารที่สำคัญในการทำธุรกิจ

การวางแผนที่ดีจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ แต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจของคุณ มีโอกาสก้าวสู่ความสำเร็จมากยิ่งขึ้น นั่นคือ การสื่อสาร (Communication) นั่นเองครับLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2023@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์