วิเคราะห์ขีดความสามารถธุรกิจ กับ VRIO Analysis Framework

VRIO Analysis คือ อีกหนึ่งเทคนิคที่สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ รวมถึงประเมินทรัพยากร (Resource) และขีดความสามารถของธุรกิจ (Competitive Advantage) ที่ถูกพัฒนาโดย Jay B. Barney ศาสตราจารย์ด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ชาวอเมริกัน โดย VRIO Analysis นั้นถือเป็นการวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ที่ครอบคลุมด้าน การเงิน (Finance) บุคลากร (Human Resource) วัตถุดิบ (Material) และองค์ความรู้ต่างๆ (Knowledge)

โดย VRIO Analysis นั้นเป็นส่วนเสริมของ PESTEL Analysis ที่เน้นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการทำธุรกิจ เพื่อนำมาปรับปรุงทรัพยากรด้านต่างๆภายในองค์กรให้เหมาะสมกับการทำธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วย

Grey Arrow
 • คุณค่า (Value)
  ทรัพยากรที่มีอยู่นั้นมีคุณค่ามากน้อยเพียงใด และมันสามารถสร้างขีดความสามารถได้มากน้อยแค่ไหน เช่น ความสามารถของบุคลากร ความสามารถในการผลิตสินค้า วัตถุดิบที่ใช้มีคุณภาพเพียงใด
 • ความหายาก (Rareness)
  ทรัพยากรที่มีอยู่มีอยู่น้อยหรือไม่ มันหายากมากน้อยแค่ไหน เช่น ความสามารถของพนักงานนั้นโดดเด่นเป็นพิเศษกว่าคนอื่นๆในตลาด วัสดุที่ใช้เป็นเกรดพรีเมี่ยมนำเข้า เป็นโรงงานที่ผลิตได้เพียงเจ้าเดียว
 • ยากต่อการลอกเลียนแบบ (Imitability)
  ทรัพยากรที่เรามีมันยากแค่ไหนที่จะเลียนแบบ และหากคู่แข่งจะลอกเลียนแบบต้องใช้ต้นทุนมากน้อยเพียงใด เช่น พนักงานที่มีความสามารถนั้นคงต้องลงทุนมากหน่อยในพัฒนาศักยภาพ ต้นทุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไร
 • การจัดการองค์กร (Organization)
  ทรัพยากรที่สนับสนุนการทำงานภายในองค์กรนั้นมีเพียงพอหรือไม่ มีการบริหารจัดการให้เหมาะสมมากน้อยเพียงใด เช่น พนักงานนั้นมีคุณสมบัติเพียงพอในตำแหน่งงาน ทีมสนับสนุนเพียงพอต่อการทำงาน ทรัพยากรด้านอื่นๆที่สนับสนุนการทำงาน

ตัวอย่าง VRIO Framework

ตัวอย่าง VRIO Framework
Grey Arrow

หากทรัพยากรที่คุณมีมันยังไม่สามารถสร้างคุณค่าได้พอ
คุณอาจต้องหาจากภายนอก (Outsource) เพื่อสร้างให้เกิดคุณค่า

หากทรัพยากรที่คุณมีนั้นมีคุณค่าอยู่แล้ว แต่ยังเป็นสิ่งที่หาได้และมีอยู่ทั่วไป ก็ยังถือว่าไม่เลวร้ายนักเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

หากทรัพยากรมีคุณค่าและหายาก แต่ยังไม่แพงพอที่จะเลียนแบบ นั่นหมายถึงคุณมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันแค่ชั่วคราว คู่แข่งอาจพยายามเลียนแบบในอนาคตอันใกล้ และทำให้เราเสียเปรียบทางการแข่งขัน

VRIO Analysis จะทำให้คุณนั้นมองตัวเองและรู้ว่าความพร้อมในการทำธุรกิจของคุณนั้นอยู่ในระดับใด มีอะไรบ้างที่คุณต้องเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ อะไรบ้างที่คุณควรปรับเพื่อความสมดุล และคุณควรจะทำอย่างไรเพื่อให้คู่แข่งตามคุณไม่ทันนั่นเองครับ


Share to friends


Related Posts

สร้างกลยุทธ์ให้ธุรกิจได้เปรียบ ด้วย 5 Forces Model

5 Forces Model โดย Michael E.Porter นั้นเป็นแบบจำลองที่ใช้ในการระบุและวิเคราะห์ แรงกดดัน 5 ประการในการแข่งขันทางธุรกิจ ที่ถูกกำหนดให้ใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ด้วย 5 Forces Model ถูกคิดขึ้นมาเพื่อระบุหรือกำหนดรูปแบบโครงสร้างของอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อตัดสินใจว่าจะวางกลยุทธ์ที่เหมาะสมต่อธุรกิจอย่างไร


วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วย PESTEL Analysis

ในการทำธุรกิจมักจะมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เข้ามากระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบกับธุรกิจของเรา ที่เราจำเป็นต้องพิจารณาก่อนจะดำเนินแผนธุรกิจใดๆ มีทั้งปัจจัยภายในองค์กรเองรวมไปถึงปัจจัยภายนอก PESTEL Analysis คือ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อองค์กรและธุรกิจของเรา ซึ่งสะท้อนให้เห็นทั้งอุปสรรคและโอกาส


วิเคราะห์ SWOT ให้ชัดเจน สำหรับการวางแผนธุรกิจ

SWOT Analysis ถือเป็นเทคนิคการวางแผนกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางธุรกิจ ในการระบุจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และ ภัยคุกคาม (Threats) เพื่อให้ทราบว่าเราเป็นใคร เรามีจุดแข็งตรงไหน จุดอ่อนของเรามีอะไร มีโอกาสอะไรบ้างในตลาด และอะไรคืออุปสรรคหรือภัยคุกคามในธุรกิจของเรา ดังนั้น การทำ SWOT Analysis


Competitor Analysis รู้จักคู่แข่งก่อนทำธุรกิจ

ในการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตาม จะมีอยู่หนึ่งสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนที่จะเริ่มธุรกิจ นั่นก็คือ การรู้จักคู่แข่งขันในตลาดหรือที่เรียกว่าการทำ Competitor Analysis เพื่อดูว่าคู่แข่งของคุณมีการวางตำแหน่งของแบรนด์หรือสินค้าเป็นอย่างไร มีจุดแข็งจุดอ่อนเป็นอย่างไรLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์