Insight ผู้บริโภคกับมุมมองการใช้จ่ายในช่วงโควิด-19

จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคที่สนใจเรื่องการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแบบจริงตามสถานที่ต่างๆทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงการเดินห้างสรรพสินค้าต่างๆ หันมาวางแผนการท่องเที่ยวด้วยการค้นหาข้อมูลผ่านการใช้ Search Engine ต่างๆมากขึ้นเป็นทวีคูณจนทำให้แบรนด์ต่างๆต้องหันมาให้ความสำคัญกับการทำการตลาดออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ


เจาะ Insight เหตุผลของคนชอบเที่ยว

Google ได้เผยถึง Insight หรือพฤติกรรมของกลุ่มคนที่ชอบวางแผนการเดินทางไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆทั่วโลก ว่าแรงบันดาลใจอะไรที่ทำให้เริ่มวางแผนการเดินทางตั้งแต่เริ่มต้นไปจนจบทริปนั้นๆ โดย Google ได้ทำการสำรวจและสอบถามจากนักท่องเที่ยวกว่า 7,000 คนใน 6 ประเทศทั่วโลก


5 ปัจจัยที่ทำให้ Gen Y ชื่นชอบแบรนด์เป็นพิเศษ

ผมได้อ่านเจอบทความวิจัยที่นำเสนอถึงการตีความหมายของแบรนด์ที่คน Gen Y หรือคนที่เกิดในช่วงปี 1980-1994 ชื่นชอบ โดยการทำแบบสอบถามมากว่า 5,000 ตัวอย่าง ในประเทศทางแถบยุโรป ด้วยการถามถึงปัจจัยที่ทำให้ผู้บริโภคมีความชื่นชอบในตัวแบรนด์ ที่ได้ยกกลุ่มตัวอย่างของแบรนด์มา 3 ประเภท


copyright 2023@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์