เข้าใจวัตถุประสงค์สื่อสาร เพื่อประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ (Understanding Communication Objective)

คำว่าวัตถุประสงค์ มีความสำคัญสำหรับการเริ่มต้นกิจกรรมสื่อสารไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการทำการตลาด หรือกระบวนการขายสินค้าหรือบริการ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการสื่อสารนั้น จะช่วยให้การกำหนดเป้าหมายของสารหรือข้อความที่จะสื่อ รวมไปถึงการวางโปรแกรมแผนงานการสื่อสารทั้งหมดได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของการสื่อสาร การคิดคอนเทนต์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย จนถึงการประเมินผลการสื่อสาร

แล้วการรู้วัตถุประสงค์ของการสื่อสารนำไปใช้อะไรได้บ้าง

 • การวางแผนการตลาด
 • การวางแผนการขาย
 • การวางแผนการให้ข้อมูลข่าวสาร
 • การทำ Artwork งานโฆษณาในสื่อต่างๆ
 • การทำสคริปต์สำหรับพูดในงานต่างๆ
 • การบริหารจัดการสื่อสารภายในองค์กร

จะเห็นได้ว่าทุกอย่างนั้นเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ซึ่งวัตถุประสงค์และเนื้อหาก็จำเป็นต้องเปลี่ยนไปตามแต่ละเหตุการณ์ แล้ววัตถุประสงค์ของการสื่อสารที่แท้จริงนั้นมันมีกี่รูปแบบบ้าง เรามาดูกันครับ

Grey Arrow
 • การสื่อสารเพื่อบอกกล่าว
  เป็นการสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร ให้ความรู้ หรือการอธิบาย ให้ผู้อื่นรับทราบในเรื่องหรือประเด็นใดประเด็นหนึ่ง
 • การสื่อสารเพื่อให้เกิดการทำตาม
  เป็นการสื่อสารเพื่อชักนำให้กลุ่มคนทำตามในเรื่องเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การปรับกระบวนการทำงาน การช่วยกันลดค่าใช้จ่าย
 • การสื่อสารเพื่อสร้างอิทธิพล
  เป็นการสื่อสารเพื่อสร้างให้เกิดผลของการกระทำ เช่น กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร
 • การสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจ
  เป็นการสื่อสารเพื่อให้เกิดการร่วมมือร่วมแรงใจกัน ในการสนับสนุนหรือช่วยเหลือในสิ่งต่างๆ เช่น ช่วยกันทำงานเพื่อผลประโยชน์องค์กร ช่วยเหลือผู้ยากไร้
 • การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ
  เป็นการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวให้ผู้อื่นคล้อยตามในสิ่งที่ตัวเองกำลังนำเสนอ การเลี่ยนแปลงทัศคติต่างๆ เช่น การที่พรรคการเมืองออกมาพูดต่อหน้าสาธารณะ เพื่อโน้มน้าวให้ไปเลือกตั้งพรรคของตัวเอง การโน้มน้าวใจในแคมเปญโฆษณาเพื่อรณรงค์ให้เลิกบุหรี่
 • การสื่อสารเพื่อสร้างความบันเทิง
  เป็นการสื่อสารที่ใช้การปลุกอารมณ์คนฟังด้วยเสียงเพลง การนำเสนอภาพสวยๆ มีความสนุกสนาน มีอารมณ์ขัน หรือเป็นการเล่าเรื่องราวต่างๆ
 • การสื่อสารเพื่อสร้างให้เกิดยอดขาย
  เป็นการสื่อสารที่ชัดเจนในการขายสินค้าหรือบริการ หรือชักชวนให้เป็นพันธมิตรทางการค้าในรูปแบบต่างๆ

โดยทั่วไปวัตถุประสงค์ของการสื่อสารก็มีอยู่ตามข้อมูลข้างต้นครับ ซึ่งหากมองดูดีๆแล้วบางวัตถุประสงค์ดูคล้ายกันแต่มันก็มีความแตกต่างในตัวของมันเอง ซึ่งจะช่วยให้องค์กรหรือธุรกิจของคุณสามารถกำหนดเนื้อหาที่เหมาะสม และสร้างสรรค์สื่อต่างๆที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับ


Share to friends


Related Posts

วิธีการทำ Communications Plan ภายในองค์กร

การสื่อสารภายในองค์กร (Internal Communications) ที่ดีจะช่วยสร้างประสิทธิภาพในการบริหารพนักงานภายในองค์กร และยังช่วยส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับพนักงาน


ขั้นตอนการทำ Communications Plan

การพัฒนาแผนการสื่อสารจะช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปยังคำพูด หรือเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารกับกลุ่มผู้ฟังเป้าหมาย โดยการมีวิธีและแผนการสื่อสารที่ถูกต้องจะทำให้การสื่อสารของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


รวมประเภท Communication Design เพื่อการสื่อสารที่ดี

การสื่อสารการตลาดรวมถึงการสื่อสารแบรนด์ คือสิ่งสำคัญที่จะทำให้แบรนด์ของคุณเป็นที่รู้จัก และนับเป็นขั้นแรกของการสร้างแบรนด์ที่ต้องมีการสร้างการรับรู้ (Awareness) เพื่อให้ผู้บริโภครู้ว่าแบรนด์ของคุณนั้นมีตัวตนในตลาดและเป็นที่จดจำ โดยการสื่อสารก็จำเป็นต้องมีการออกแบบการให้ตอบโจทย์ โดดเด่น มีความเหมาะสมLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์