Free consult, marketing strategy, branding

หากใครมีคำถามอยากปรึกษาพูดคุยหรือมีคำแนะนำก็สามารถติดต่อมาได้ครับ นอกเหนือจากงานด้านที่ปรึกษาแล้วตัวผมเองยังรับงานบรรยาย วิทยากร งานสอน Coaching & Training และอาจารย์พิเศษตามสถานที่ต่างๆ รวมถึงงานด้านการวางแผนการตลาด การทำ Marketing Strategy ทั้งในส่วนของดิจิทัล ออนไลน์ โซเชียลมีเดีย และออฟไลน์ การทำ Communication Strategy ทั้งแบบ Internal และ External การทำ Branding การสร้างแบรนด์องค์กรและแบรนด์สินค้า (Corporate & Product Branding) หากใครสนใจก็ติดต่อมาพูดคุยเบื้องต้นก่อนได้นะครับ


    copyright 2024@popticles.com
    หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์