Free consult, marketing strategy, branding

หากใครมีคำถามอยากปรึกษาพูดคุยหรือมีคำแนะนำก็สามารถติดต่อมาได้ครับ นอกเหนือจากงานด้านที่ปรึกษาแล้วตัวผมเองยังรับงานบรรยาย งานวิทยากร งานสอน Coaching & Training และอาจารย์พิเศษตามสถานที่ต่างๆ รวมถึงงานด้านการวางแผนการตลาด การทำ Marketing Strategy ทั้งในส่วนของดิจิทัล ออนไลน์ โซเชียลมีเดีย และออฟไลน์ การทำ Communication Strategy ทั้งแบบ Internal และ External รวมถึงการทำ Branding การสร้างแบรนด์องค์กรและแบรนด์สินค้า (Corporate & Product Branding) หากใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับ

    copyright 2021@popticles.com
    หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์
    Scroll Up