IQ_EQ_AQ

ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา การที่ชีวิตจะประสบความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของสติปัญญาเพียงอย่างเดียว แม้ว่าความสามารถทางสติปัญญา (IQ) จะยังคงมีความสำคัญมากก็ตาม แต่ความสามารถในการจัดการกับความซับซ้อนที่เกิดขึ้นในสังคมยุคปัจจุบัน ทำให้การจัดการอารมณ์และการปรับตัวกับให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปก็มีความสำคัญไม่แพ้ IQ เช่นกัน ซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องของ EQ และ AQ นั่นเองครับ ในบทความนี้ผมอยากชวนให้ทุกๆคนมาสำรวจมิติที่สำคัญ 3 ประการที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพทั้งชีวิตส่วนตัวและอาชีพการทำงาน ซึ่งได้แก่ ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) และความสามารถในการรับมือกับความยากลำบาก (AQ) เพราะการทำความเข้าใจและพัฒนาคุณลักษณะเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้นั้น สามารถทำให้ตัวคุณประสบความสำเร็จและเกิดความยืดหยุ่นในชีวิตนั่นเองครับ

What's next?

EQ, IQ และ AQ คืออะไร?

EQ (Emotional Quotient) หรือความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การจัดการ และแสดงออกทางอารมณ์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงทักษะการเข้าใจผู้อื่น การควบคุมอารมณ์ และการสื่อสารระหว่างบุคคล ผู้ที่มี EQ สูงสามารถจัดการกับความซับซ้อนทางสังคมได้ดี สร้างความสัมพันธ์ และแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างราบรื่น

IQ (Intelligence Quotient) หรือความฉลาดทางปัญญา หมายถึง การวัดความสามารถทางสติปัญญา เช่น การใช้เหตุผลอย่างมีตรรกะ การแก้ปัญหา และทักษะการวิเคราะห์ โดยมักถูกประเมินผ่านการทดสอบมาตรฐานที่ออกแบบมา เพื่อประเมินความสามารถทางสติปัญญาของบุคคลเมื่อเปรียบเทียบกับผู้อื่น

AQ (Adversity / Adaptability Quotient) หรือความฉลาดในการแก้ไขปัญหา หมายถึง การวัดความสามารถของบุคคลในความฉลาด ในการแก้ไขปัญหาและเอาชนะความยากลำบาก ซึ่งสะท้อนถึงความยืดหยุ่น ความพากเพียร และความสามารถในการปรับตัวเมื่อต้องเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรค

Group of people start discussing the project with their IQ


ประโยชน์ของแต่ละ Quotient

เมื่อเราทราบความหมายของ EQ, IQ และ AQ กันไปแล้ว เรามาดูกันครับว่าแต่ละ Quotient มีประโยชน์ในด้านไหนอย่างไรบ้าง

การมี EQ สูง

 1. เสริมสร้างความสัมพันธ์: บุคคลที่มี EQ สูงสามารถเข้าใจและตอบสนองต่ออารมณ์ของผู้อื่นได้ดี ส่งผลให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นและเป็นไปในทิศทางเชิงบวกมากขึ้น
 2. ความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ: ผู้นำที่มี EQ สูงสามารถสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นลูกทีม ให้จัดการกับความเครียด และแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างราบรื่น
 3. สุขภาพจิต: EQ สูงมีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตที่ดี เนื่องจากสามารถจัดการกับอารมณ์และรับมือกับความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การมี IQ สูง

 1. ความสำเร็จทางวิชาการ: บุคคลที่มี IQ สูงมักมีความสัมพันธ์กับเรื่องของผลการเรียนที่ดี เนื่องจากมีทักษะการวิเคราะห์และการใช้เหตุผลอย่างมีตรรกะ
 2. การแก้ปัญหา: บุคคลที่มี IQ สูงมีความสามารถในการแก้ปัญหาและคิดอย่างมีสติและวิจารณญาณ
 3. โอกาสทางอาชีพ: บุคคลที่มี IQ มักจะมีโอกาสสูงมากในการเปิดประตูสู่อาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) คณิตศาสตร์ (Math) และอาจรวมถึงงานอื่นๆ

การมี AQ สูง

 1. ความยืดหยุ่น: บุคคลที่มี AQ สูงสามารถฟื้นตัวจากความล้มเหลวและอุปสรรคได้อย่างรวดเร็ว รักษามุมมองเชิงบวก และยังคงมุ่งมั่นในเป้าหมายของตนต่อไป
 2. การปรับตัว: บุคคลที่มี AQ สูงสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 3. ความพากเพียร: บุคคลที่มี AQ สูงช่วยเสริมความพากเพียรพยายาม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของตนแม้จะมีอุปสรรคขนาดไหนก็ตาม
Team meeting with successful collaboration from their AQ


ความต้องการในชีวิตจริง

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเกิดความไม่แน่นอนค่อนข้างสูง การสร้างให้เกิดความสมดุลของ EQ, IQ และ AQ นั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ

EQ ในชีวิตจริง

 • ในสถานที่ทำงานที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การมี EQ สูงจะช่วยในการบริหารจัดการทีมงานที่มีความหลากหลาย ช่วยรักษาความสัมพันธ์อันดี ทำให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • ความฉลาดทางอารมณ์มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อคุณ มีบทบาทหน้าที่ในการบริการลูกค้าที่ต้องเข้าใจและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในหลากหลายรูปแบบ

IQ ในชีวิตจริง

 • เรื่องของ IQ ยังคงมีความสำคัญในหลายๆสาขาที่ต้องใช้ความรู้แบบเฉพาะทางและความเชี่ยวชาญทางเทคนิค เช่น การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โดยในบางธุรกิจก็อาจมีความต้องคนที่มี IQ สูงที่ไม่ได้จำเป็นต้องมีความถนัดแบบเฉพาะทางเช่นกัน
 • ทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหามีประโยชน์มาก เวลาที่มีความท้าทายต่างๆเกิดขึ้นในการทำงาน

AQ ในชีวิตจริง

 • ความสามารถในการรับมือกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งจำเป็นมาก บุคคลที่มี AQ สูงสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • ผู้ประกอบการและและธุรกิจจะได้ประโยชน์จากคนที่มี AQ สูง เพราะพวกเขาจะมีความพากเพียรพยายามเพื่อให้ได้มาซึ่งผลสำเร็จ

ทำไม AQ ถึงสำคัญมากในปัจจุบัน

ด้วยความที่โลกของเรากำลังเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว การทำงานในปัจจุบันเราจำเป็นต้องเรียนรู้และปรับตัวให้รวดเร็วกว่าเดิม และนั่นคือเหตุผลที่หลายๆคนบอกว่า ความสามารถในการปรับตัว (Adversity / Adaptability Quotient – AQ) จะกลายเป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จซึ่งเป็นแกนหลักในไม่ช้า และสำหรับใครก็ตามที่มีศักยภาพในการปรับตัวสูงและมีความยืดหยุ่นมาตั้งแต่เกิด ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของลักษณะนิสัยบุคคลก็ถือว่ามีความได้เปรียบครับ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราทุกคนจะไม่สามารถพัฒนา AQ ได้ เพราะ AQ เป็นสิ่งที่พัฒนาได้ตามกาลเวลา

โดยบทความในนิตยสาร Inc. ได้ระบุเอาไว้ว่า คนเราสามารถพัฒนา AQ ได้ โดยเริ่มต้นด้วยการรับผิดชอบต่อสถานการณ์ที่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมี Model ที่นำมาช่วยในการพัฒนา AQ ได้ดังนี้ “See it, Own It, Solve It and Do It”

 • See It คือ ยอมรับว่าจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง
 • Own It คือ รับผิดชอบต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
 • Solve It คือ พัฒนาและการวางแผนการ
 • Do It คือ ดำเนินการสู่การเปลี่ยนแปลง

ด้วยโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเราจึงต้องพัฒนาและเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับตัวเอง ด้วยการสร้างสมดุลของทั้งเรื่อง EQ, IQ และ AQ ซึ่งนับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จทั้งในชีวิตส่วนตัวและอาชีพการทำงานครับ หากคุณสามารถพัฒนาคุณลักษณะเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้ในตัวของคุณเอง คุณก็จะสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีในทุกสถานการณ์ในบริบทต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเอง


Share to friends


Related Posts

7 วิธีพัฒนาทักษะให้ตัวเองกลายเป็นคนใหม่

ทักษะการพัฒนาตนเองคือคุณสมบัติและความสามารถที่ช่วยให้คุณเติบโตทั้งในเรื่องส่วนตัวและอาชีพการงาน หากกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่ช่วยคุณกลายเป็นคนใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


ฝึกสอนพนักงานอย่างไรให้มีทักษะที่เก่งขึ้น

การให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการทำงาน คือส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรประสบความสำเร็จ และยังเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงานโดยเฉพาะเมื่อมีพนักงานใหม่เข้ามาทำงานกับองค์กร เค้าจะกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ซึมซับแนวทางและวิถีการดำเนินชีวิตภายในองค์กรนั้นๆ


พัฒนาทีมงานด้วยทฤษฎี Moral Development

การบริหารทีมงานที่ดีจะช่วยให้งานของคุณประสบความสำเร็จอย่างราบรื่น ซึ่งมันไม่ใช่แค่การวัดผลที่ตัวของผลงานเท่านั้นแต่มันยังจำเป็นต้องทำความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านคุณธรรมและศีลธรรมของทีมงานไปพร้อมๆกัน หรือที่เราเรียกว่า Moral Development โดยการทำความเข้าใจขั้นตอนต่างๆของการพัฒนาด้านคุณธรรมและศีลธรรมนั้น จะช่วยให้คุณบริหารทั้งทีมงานและองค์กรให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมครับcopyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์