Brand Guideline ควรมีอะไรบ้าง

Brand Guideline อาจเรียกได้ว่ามันคือคัมภีร์ในการสื่อสารความเป็นแบรนด์ของคุณ เพื่อเป็นแนวทางให้คุณเข้าใจความเป็นแบรนด์ของคุณ และเข้าใจถึงที่มาที่ไปของแบรนด์ แนวทางการใช้โลโก้ ข้อความ โทนสี การออกแบบสื่อการตลาด และอื่นๆ


copyright 2021@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์
Scroll Up