Marketing 1.0 – 4.0 จากยุคเกษตรกรรมสู่การสร้างแบรนด์

คำว่าการตลาดเป็นแนวคิดทางธุรกิจที่ยึดคนหรือผู้บริโภคเป็นหลัก หัวใจสำคัญของการตลาดคือ การแลกเปลี่ยน (Exchange) การแลกเปลี่ยน ที่ไม่ใช่การขายอย่างที่หลายคนเข้าใจ แนวคิดทางการตลาดของ Marketing ประกอบด้วย 2 สิ่งสำคัญ ได้แก่ Place หรือการมีที่ให้ขาย และ People หรือคน


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์