จำนวน Sample Size ที่เหมาะกับการทำ Research

การทำ Research หรือการทำวิจัยการค้นคว้าศึกษาถือเป็นอีกวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่สำคัญมากในการทำธุรกิจ ซึ่งข้อมูลที่ได้มานั้นสามารถนำมาใช้ได้ทั้งกับการวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค ความพึงพอใจในการใช้สินค้าและบริการ ความคิดเห็นต่อการผลิตสินค้าใหม่ๆ หรือการค้นหาความต้องการรวมไปถึงการมองหาตลาดใหม่ๆ ซึ่งการทำ Research นั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายวิธีทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ


copyright 2021@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์
Scroll Up