Company Leader

ปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจคือการมีผู้นำที่ดีมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล โดยผู้นำนั้นมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องอาศัยการบริหารทั้งงานที่ต้องให้บรรลุเป้าหมายปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสม รวมไปถึงการบริหารจัดการพนักงานภายในทีมและภายในองค์กรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมันไม่ใช่แค่เพียงขับเคลื่อนองค์กรตัวเองแต่ยังสร้างให้เกิดบรรยากาศการทำงานให้กลายเป็นองค์กรที่ใครๆก็อยากร่วมงานด้วยทั้งนั้น และบทบาทที่ว่านั้นก็มีอยู่ด้วยกัน 9 ประการ ได้แก่

1. การเป็นครูสอนที่ดี

ทุกครั้งที่มีการรับพนักงานใหม่ๆไม่ว่าจะมีความสามารถมากเพียงใด ก็จำเป็นต้องได้รับการสอนงานรวมถึงปรับวิถีชีวิตให้เข้ากันกับองค์กรนั้นๆ คุณสมบัติที่สำคัญของผู้นำในองค์กรคือการสอนทั้งงานและวัฒนธรรมขององค์กรไปพร้อมๆกัน

2. อำนวยความสะดวก

การสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีส่วนหนึ่งคือการสนับสนุนทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอให้กับทีมงาน เพื่อให้งานออกมาไหลลื่นและง่ายต่อทีมงานในการทำงานและบริหารจัดการด้านต่างๆ

3. น้อมรับคำวิจารณ์

การทำงานย่อมมีความผิดพลาดเกิดขึ้นอยู่เสมอและเกิดปัญหาอยู่เป็นประจำ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้นำในการรับผิดชอบการกระทำที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากทีมงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ และนำมาวิเคราะห์เพื่อหาทางแก้ไขต่อไป

Taking Blame

4. เป็นผู้ฟังที่ดีเสมอ

ผู้นำไม่ได้มีอำนาจในการสั่งการเพียงอย่างเดียวและสั่งงานโดยที่ไม่รู้ว่าหน้างานหรือขั้นตอนต่างๆนั้นมีปัญหาอะไรบ้าง รวมไปถึงปัญหาที่เกิดนั้นอาจมาจากสาเหตุส่วนตัวของพนักงานในทีม บทบาทการเป็นผู้ฟังที่ดีจึงเป็นแกนหลักในการช่วยให้ทุกปัญหาคลี่คลายไปในทางที่ดีและสร้างให้เกิดการทำงานเป็นทีมได้อย่างลงตัวมากขึ้น

5. นักวางกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ดีจะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จและได้รับชัยชนะเหนือคู่แข่ง นับเป็นบทบาทของผู้นำองค์กรในการวางแผนและผลักดันให้ทีมงานร่วมแรงร่วมใจในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

6. กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน

นอกจากบทบาทที่เป็นนักวางกลยุทธ์แล้วเป้าหมายที่ตามมาก็ต้องมีความเป็นไปได้และชัดเจน และผู้นำที่ดีควรตั้งเป้าหมายโดยยึดหลัก SMART Goal เพื่อวางแนวทางให้ทีมงานได้เห็นจุดหมายปลายทางร่วมกัน

7. กล้าตัดสินใจ

เมื่อคุณต้องเป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นในระดับไหนก็จะมาคู่กับบทบาทที่ต้องตัดสินใจอยู่เสมอ หากผู้นำขาดคุณสมบัติในจุดนี้ก็แน่นอนครับว่างานหลายๆอย่างจะสะดุด ผู้นำจึงต้องใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์ตรวจสอบก่อนตัดสินใจเรื่องต่างๆอย่างเป็นเหตุเป็นผล

กล้าตัดสินใจ (Decision Making)

8. เป็นแบบอย่างดีที่

หากคุณอยากให้ทีมงานเป็นอย่างไรคุณก็ต้องทำตัวเป็นแบบอย่างให้ทีมงานเห็นอย่างนั้น นอกเหนือจากจะช่วยให้งานเดินหน้าแล้วคุณยังได้ใจพนักงานไปเต็มๆ และอาจส่งผลให้ทีมงานยึดไปเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตได้อีก

9. สร้างแรงบันดาลใจ

บทบาทสุดท้ายของผู้นำที่ควรมีคือการสร้างแรงบันดาลใจในมุมต่างๆให้กับพนักงานในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดพลังในการทำงาน การใช้ชีวิตประจำวัน หรือการส่งเสริมสนับสนุนในด้านต่างๆ

ทั้งหมดก็เป็นบทบาทของผู้นำที่ดีที่ควรมีในการบริหารงานและการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อประโยชน์ต่อทั้งตัวเองและองค์กร โดยบทบาทของผู้นำนั้นจะกลายเป็นตัวกำหนดความสำเร็จในเรื่องต่างๆหากใช้ในทางที่ถูกต้องครับ


Share to friends


Related Posts

8 รูปแบบของความเป็นผู้นำ คุณเป็นผู้นำแบบไหน

คำว่าผู้นำนั้นมีอยู่หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นชีวิตการทำงาน ครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อนฝูง ก็ล้วนแล้วแต่ต้องมีผู้นำในด้านใดด้านหนึ่งที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งผู้นำนั้นก็เปรียบเสมือนกับหัวเรือใหญ่ในการนำทัพให้ธุรกิจ ชีวิตครอบครัว หรือกลุ่มสังคมต่างๆ


การตั้งเป้าหมายแบบ SMART Goal สำหรับธุรกิจยุคใหม่

การตั้งเป้าหมายถือเป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจต้องมี เพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมาย แนวทาง แรงจูงใจ ในการทำงานเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายเหล่านั้น ที่ต้องมีการตั้งเป้าหมายอย่างฉลาดและเหมาะสมถึงจะสามารถขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การตั้ง SMART Goal หรือ การตั้งเป้าหมายแบบชาญฉลาด นับเป็นแนวทางที่หลายๆองค์กรควรนำไปใช้ เรามาดูกันครับว่า SMART Goal มีอะไรกันบ้างLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์