Marketing Trends ที่จะเกิดขึ้นในปี 2024 เรื่องของ AI ยังคงมาแรงต่อเนื่อง

ปี 2023 ที่กำลังจะผ่านไปถือว่าเป็นปีแจ้งเกิดของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI) และจะทวีความสำคัญมากในปี 2024 ที่จะมาถึง เพราะด้วยศักยภาพของเทคโนโลยีดังกล่าว ทำให้ Generative AI สามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆได้ภายในเวลาไม่กี่วินาที ที่เรียกได้ว่าครอบคลุมทุกวงการที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งอีกต่อไปแล้ว


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์