SWOT Analysis ถือเป็นเทคนิคการวางแผนกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางธุรกิจ ในการระบุจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และ ภัยคุกคาม (Threats) เพื่อให้ทราบว่าเราเป็นใคร เรามีจุดแข็งตรงไหน จุดอ่อนของเรามีอะไร มีโอกาสอะไรบ้างในตลาด และอะไรคืออุปสรรคหรือภัยคุกคามในธุรกิจของเรา ดังนั้น การทำ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการทำธุรกิจของเรา ที่ทุกธุรกิจควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal)

  • จุดแข็ง (Strengths) ข้อได้เปรียบที่เป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในบริษัท เช่น จุดแข็งด้านการเงิน ข้อได้เปรียบด้านการผลิต ข้อได้เปรียบด้านทรัพยากรบุคคล

  • จุดอ่อน (Weaknesses) ข้อเสียเปรียบเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในของบริษัท เช่น การขาดเงินทุน นโยบายและทิศทาง การบริการที่ไม่แน่นอน หรือบุคลากรที่ไม่มีคุณภาพ

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (External)

  • โอกาส (Opportunities) ผลจากการสภาพแวดล้อมภายนอกของบริษัทที่เอื้อประโยชน์ หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและการแข่งขันในตลาด

  • ภัยคุกคามหรืออุปสรรค (Threats) ข้อจำกัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ที่ส่งผลเสียต่อธุรกิจ เช่น ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น สภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

การตรวจสอบและวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค จะทำให้เราเห็นภาพรวมทั้งหมดของธุรกิจเรา และปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการทำธุรกิจ โดยสามารถทำได้ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนที่เราจะทำสินค้าหรือบริการใหม่ๆ ออกสู่ตลาด หรือแม้กระทั่งหลังจากที่เราดำเนินธุรกิจมาแล้วสักระยะหนึ่ง เราสามารถนำเอา SWOT ที่เราเคยทำมาปัดฝุ่นและทำการวิเคราะห์ใหม่ได้อยู่ตลอด เพราะทุกอย่างนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา


Icon in cover photo made by Smashicons from www.flaticon.com

Share to friends


Related Posts

SOAR Analysis ตัววิเคราะห์จุดแข็งและเป้าหมายขององค์กร

SOAR Analysis กำลังกลายเป็นเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้ในการพิจารณาจุดแข็งและโอกาสที่จะไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจในอนาคต ซึ่งมีหลายคำถามเกิดขึ้นว่ามันเป็นเครื่องมือที่จะถูกนำมาแทนที่ SWOT Analysis ที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำหรือไม่ โดยในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ SOAR Analysis กันครับ


วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วย PESTEL Analysis

ในการทำธุรกิจมักจะมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เข้ามากระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบกับธุรกิจของเรา ที่เราจำเป็นต้องพิจารณาก่อนจะดำเนินแผนธุรกิจใดๆ มีทั้งปัจจัยภายในองค์กรเองรวมไปถึงปัจจัยภายนอก PESTEL Analysis คือ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อองค์กรและธุรกิจของเรา ซึ่งสะท้อนให้เห็นทั้งอุปสรรคและโอกาส


วิเคราะห์ 5C กับการทำธุรกิจของคุณ

5C นับเป็นหนึ่งในเฟรมเวิร์กที่ได้รับความนิยมและเป็นประโยชน์ ในการทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก มันเป็นส่วนขยายของการวิเคราะห์ 3C ที่ประกอบไปด้วย บริษัท (Company) ลูกค้า (Customer) และคู่แข่ง (Competitor) แต่เพิ่มเติมในส่วนของ ผู้ร่วมมือ (Collaborator) และสภาพแวดล้อม (Climate)


วางกลยุทธ์ธุรกิจให้ถูกจุด กับ TOWS Matrix

TOWS Matrix เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เพื่อเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์โดยรวมของบริษัท เช่น ยอดขายที่สูงขึ้น ผลกำไรที่เพิ่มขึ้น และมูลค่าแบรนด์ที่เพิ่มขึ้น TOWS Matrix มาจากพื้นฐานของ SWOT Analysis ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบ และวิเคราะห์ธุรกิจของคุณLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2023@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์