Competitor Analysis รู้จักคู่แข่งก่อนทำธุรกิจ

รับฟังผ่านทาง YouTube ได้ที่นี่ https://youtu.be/MHM2Zp1hBws


ในการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตาม จะมีอยู่หนึ่งสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนที่จะเริ่มธุรกิจ นั่นก็คือ การรู้จักคู่แข่งขันในตลาดหรือที่เรียกว่าการทำ Competitor Analysis เพื่อดูว่าคู่แข่งของคุณมีการวางตำแหน่งของแบรนด์หรือสินค้าเป็นอย่างไร มีจุดแข็งจุดอ่อนเป็นอย่างไร เพื่อที่จะนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาแบรนด์หรือธุรกิจของคุณให้แตกต่าง และสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดได้อย่างน่าประทับใจ เรามาดูวิธีการวิเคราะห์คู่แข่งอย่างง่ายๆกันครับ

Grey Arrow

วิธีการทำ Competitor Analysis

การวิเคราะห์คู่แข่ง (Competitor Analysis) จะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างลึกที่จำเป็นต้องให้เวลากับมัน เพราะผลลัพธ์มันจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าใครคือคู่แข่งของคุณ ตำแหน่งของแบรนด์เป็นอย่างไร จุดแข็งจุดอ่อนเป็นอย่างไร พวกเขามีวิธีการสื่อสารอย่างไร และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับแบรนด์ของคุณแล้ว มันจะมีความแตกต่างอย่างไร โดยมีขั้นตอนในการทำดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมรายชื่อคู่แข่งทั้งหมด

ระดมสมองกับทีมของคุณในการค้นหาว่าใครบ้างที่เป็นคู่แข่งของแบรนด์หรือธุรกิจของคุณ ทั้งคู่แข่งหลักและคู่แข่งรองรวมถึงคู่แข่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ขั้นตอนที่ 2 แยกคู่แข่งออกเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มที่หนึ่ง คือ คู่แข่งปัจจุบันที่เป็นคู่แข่งโดยตรงกับแบรนด์ ในตำแหน่งและตลาดเดียวกัน อีกกลุ่ม คือ แบรนด์หรือธุรกิจที่คุณอยากจะแข่งขันด้วย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับคุณ

ขั้นตอนที่ 3 ใส่ข้อมูลคู่แข่งขัน

ตารางวิเคราะห์คู่แข่งขัน (Competitor Analysis Template)

การวิเคราะห์คู่แข่งจำเป็นต้องมองในทุกๆมุมตั้งแต่วิสัยทัศน์ คุณค่า มาจนถึงการออกแบบอัตลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Identity) เช่น พวกโลโก้ การใช้สี การใช้้ตัวอักษร และเอามาทำเป็น Template อย่างง่าย เพื่อเปรียบเทียบคู่แข่งทั้งหมดที่มี โดยข้อมูลที่มีควรประกอบไปด้วย

 • หัวใจหลักของแบรนด์ (จุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่า)
 • Look and feel เป็นอย่างไร
 • คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ (Value Proposition)
 • Tagline
 • สินค้าและบริการ
 • ลักษณะของลูกค้า (Persona)
 • พวกเขาพูดคุยกับลูกค้าอย่างไร
 • จุดแข็ง จุดอ่อน
 • ความเหมือน / ความแตกต่าง
 • อุปสรรค
 • ช่องทางการตลาด
 • ช่องทางการสื่อสาร
 • ช่องทางการทำโฆษณา
 • ช่องทางการขาย
 • รายได้
 • อื่นๆ

ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์ธุรกิจของตัวคุณเอง

เมื่อคุณเห็นข้อมูลเปรียบเทียบของคู่แข่งแล้ว ก็ได้เวลาวิเคราะห์ธุรกิจของตัวเอง แล้วลองนำมาเปรียบเทียบกับคู่แข่งว่า ในแต่ละหัวข้อคุณมีอะไรที่แตกต่าง โดดเด่นหรือด้อยกว่าคู่แข่ง แล้วพยายามคิดให้ออกว่าจุดไหนที่คุณจะมีศักยภาพในการแข่งขัน จุดไหนที่ไม่ควรเข้าไปแข่งขัน จุดไหนคือโอกาสทางการแข่งขัน ซึ่งความท้าทายนั้นก็อยู่ที่ว่าขีดความสามารถในการแข่งขัน ที่ต้องเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนและความถนัดของคุณเองจริงๆ

ขั้นตอนที่ 5 กำหนดจุดเด่นที่แตกต่างของตัวคุณ

เอาจุดเด่นที่ไม่เหมือนคู่แข่ง และต้องเป็นจุดที่มีศักยภาพในการทำตลาด และนำมาวาดภาพตำแหน่งของคุณในตลาด เพื่อดูว่าคุณนั้นอยู่จุดไหนและคู่แข่งอยู่จุดไหน ด้วยการใช้ Positioning Chart ซึ่งก็คือ การหาตำแหน่งของแบรนด์หรือธุรกิจในตลาด (Brand Positioning) โดยการวางตำแหน่งนั้นจะทำให้คุณเห็นว่าคุณจะทำการสื่อสารการตลาด และเน้นจุดขายของคุณอย่างไร

ตำแหน่งของแบรนด์หรือธุรกิจในตลาด (Positioning Chart)

Share to friends


Related Posts

ขั้นตอนการสร้าง Brand Positioning

การวางตำแหน่งแบรนด์หรือ Brand Positioning ทำให้เรารู้ว่าการวางตำแหน่งแบรนด์ที่แตกต่างในตลาด สามารถสร้างให้เกิดคุณค่ากับผู้บริโภคได้ และยังสร้างให้เกิดการจดจำในสายในผู้บริโภค


สร้างความแตกต่างในการทำธุรกิจ ด้วย Brand Positioning

ต้องยอมรับเลยนะครับว่าในสมัยนี้เกิดแบรนด์ต่างๆ ธุรกิจใหม่ๆ สินค้าที่มีความหลากหลายขึ้นแทบจะทุกวันหลายๆแบรนด์พยายามนำเสนอสิ่งใหม่ๆที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งหากแบรนด์ใดสามารถนำเสนอจุดเด่นของสินค้าหรือบริการ หรือการสร้างจุดต่างอื่นๆที่ไม่เหมือนใครและสื่อสารไปให้ลูกค้าหรือผู้บริโภครับรู้และจดจำได้ ก็เรียกได้ว่ามีชัยไปกว่าครึ่งแล้ว นั่นคือ แนวคิดของการวางตำแหน่งแบรนด์ (Brand Positioning)


วิเคราะห์ SWOT ให้ชัดเจน สำหรับการวางแผนธุรกิจ

SWOT Analysis ถือเป็นเทคนิคการวางแผนกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางธุรกิจ ในการระบุจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และ ภัยคุกคาม (Threats) เพื่อให้ทราบว่าเราเป็นใคร เรามีจุดแข็งตรงไหน จุดอ่อนของเรามีอะไร มีโอกาสอะไรบ้างในตลาด และอะไรคืออุปสรรคหรือภัยคุกคามในธุรกิจของเรา ดังนั้น การทำ SWOT AnalysisLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


copyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์