ความสำคัญของ Brand Philosophy

Brand Philosophy หรือ ปรัชญาของแบรนด์ที่ประกอบไปด้วย 3P ได้แก่ จุดมุ่งหมาย (Purpose) หลักการ (Principle) และบุคลิกภาพ (Personality) ของแบรนด์ที่มีความสำคัญต่อการสร้างแบรนด์ในยุคใหม่ที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดยเราจะเห็นแบรนด์ระดับโลกหลายๆแบรนด์ได้นำปรัชญาของแบรนด์มาหลอมรวมและเชื่อมโยงกับทุกๆส่วนในองค์กร จนกลายเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งและอยู่อย่างยืนยาวเป็นร้อยปี


รู้จัก 3P ส่วนผสมสำคัญของ Brand Philosophy

Brand Philosophy หรือ ปรัชญาของแบรนด์ คือ ชุดของคุณค่า จรรยาบรรณ และหลักการของแบรนด์ ที่ประกอบไปด้วยจุดมุ่งหมาย (Purpose) หลักการ (Principle) และบุคลิกภาพ (Personality) ของแบรนด์ เพื่อตอบคำถามว่าแบรนด์นั้นเกิดมาทำไมและเกิดมาเพื่อใคร ปรัชญาของแบรนด์นั้นอธิบายถึงวิสัยทัศน์ในระยะยาว


copyright 2021@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์
Scroll Up