รู้จัก 10 ตัวชี้วัดสุขภาพของแบรนด์ (Brand Health)

สุขภาพของแบรนด์ (Brand Health) ถือเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จวิธีหนึ่งของแบรนด์และการทำธุรกิจ โดยการวัดสุขภาพของแบรนด์จะสะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมทั้งหมดของทั้งองค์กรและธุรกิจ ว่าคุณมีความเป็นอยู่ดีมากน้อยแค่ไหนซึ่งนั่นเป็นตัวตัดสินทั้งในเรื่องของคุณภาพของสินค้า/บริการ ความเชื่อมั่น ความเชื่อใจ ความน่าเชื่อถือ ที่ลูกค้าและผู้ใช้บริการนั้นมีต่อแบรนด์และธุรกิจของคุณ โดยสุขภาพของแบรนด์ (Brand Health) นั้นก็ประกอบไปด้วยหลากหลายปัจจัยและหลากหลายมิติครับ และสุขภาพของแบรนด์ (Brand Health) นั้นจะทำให้คุณเห็นว่าคุณมีความโดดเด่นและแตกต่างมากขนาดไหนเมื่อเทียบกับคู่แข่ง แล้วตัวชี้วัดสุขภาพของแบรนด์ (Brand Health) นั้นมีอะไรบ้าง เรามาทำความรู้จักในบทความนี้กันครับ

What's next?

10 ตัวชี้วัดสำคัญกับการตรวจสุขภาพของแบรนด์ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของธุรกิจคุณ

การรู้จักตัวชี้วัดสุขภาพของแบรนด์ (Brand Health) นอกจากจะช่วยให้คุณเข้าใจในวิธีการวัดผลความสำเร็จของแบรนด์ได้แล้ว Brand Health ยังสามารถทำให้คุณหาวิธีพัฒนาและปรับปรุงให้สามารถช่วงชิงพื้นที่ในจิตใจของลูกค้าได้อีกด้วย

1. Brand Awareness

การรับรู้ในตัวแบรนด์ หรือ Brand Awareness ถือเป็นตัวชี้วัดความคุ้นเคยในชื่อหรือตัวแบรนด์ของลูกค้า โดย Brand Awareness นั้นเป็นตัวชี้วัดที่จะช่วยให้คุณรู้ว่าความพยายามในการทำการตลาดหรือการสื่อสารแบรนด์ มันเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายขนาดไหนและมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน

2. Brand Reputation

ชื่อเสียงของแบรนด์ หรือ Brand Reputation ถือเป็นตัวชี้วัดว่าแบรนด์ของคุณมีคนพูดถึงในเชิงบวกมากน้อยแค่ไหน ซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องของปัจจัยอย่างตัวสินค้า การบริการ และการบริการหลังการขาย โดยตัวชี้วัดนี้จะทำให้คุณเห็นว่ามีอะไรบ้างที่คุณควรปรับปรุงในสายตาของลูกค้า

3. Brand Positioning

ตำแหน่งของแบรนด์ หรือ Brand Positioning Link ถือเป็นตัวชี้วัดถึงตำแหน่งของธุรกิจในตลาดที่ทำการแข่งขันนั้นๆ เมื่อนำไปเทียบกับคู่แข่งในตลาดเดียวกัน ธุรกิจจะใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อทำความเข้าใจว่าลูกค้านั้นได้รับคุณค่าอะไรจากแบรนด์ของคุณ ทำไมลูกค้าถึงชื่นชอบแบรนด์ของคุณมากกว่าคู่แข่ง

4. Share of Voice (SoV)

สัดส่วนการพูดถึงแบรนด์ หรือ Share of Voice (SoV) ถือเป็นตัวชี้วัดว่ามีใครพูดถึงแบรนด์ของคุณเมื่อเทียบกับคู่แข่งขันในตลาด ว่าเราอยู่ลำดับหรืออันดับไหนในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนั้นยังช่วยให้รับรู้ได้ด้วยว่าลูกค้า ผู้บริโภค หรือกลุ่มเป้าหมายมองเราเป็นแบรนด์ที่มีภาพลักษณ์ (Brand Image) Link แบบไหน และเมื่อนึกถึงแบรนด์ของเราจะนึกถึงอย่างไร

5. Net Promoter Score (NPS)

ความพึงพอใจของลูกค้า หรือ Net Promoter Score (NPS) ถือเป็นตัวชี้วัดความพึงพอใจของลูกค้า หากลูกค้าพึงพอใจในตัวสินค้าหรือบริการของแบรนด์คุณก็จะมีโอกาสที่ลูกค้าจะสนับสนุนสินค้าต่อไป และยังบอกต่อให้กับคนอื่นๆหันมาใช้สินค้าหรือบริการแบรนด์ของคุณในอนาคต โดย Net Promoter Score (NPS) ยังสามารถนำมาวัดเรื่องระดับความภักดีต่อแบรนด์ Link ได้อีกด้วย

6. Brand Equity

คุณค่าของแบรนด์ หรือ Brand Equity Link ถือเป็นตัวชี้วัดความเชื่อมโยงด้านคุณค่าระหว่างแบรนด์กับลูกค้าของคุณ ซึ่งตัวชี้วัดนี้จะสะท้อนให้เห็นว่าลูกค้ารับรู้ถึงตัวแบรนด์ว่าอย่างไร ผ่านประสบการณ์ที่ได้สัมผัสกับแบรนด์นั้นๆ ถ้าแบรนด์ของคุณมอบแต่สิ่งดีๆให้กับลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอคงเส้นคงวาทั้งคุณภาพและการบริการ ก็จะทำให้ Brand Equity Link ของคุณนั้นอยู่ในระดับที่สูงมากซึ่งเรียกว่าเป็นความผูกพันธ์ที่มีต่อแบรนด์ได้เลยทีเดียว

7. Brand Association

ความเชื่อมโยงกับแบรนด์ หรือ Brand Association Link ถือเป็นตัวชี้วัดถึงความเชื่อมโยงบางสิ่งในจิตใจของลูกค้ากับสิ่งที่แบรนด์นำเสนอ โดยหากลูกค้าสามารถเชื่อมโยงกับแบรนด์ได้อย่างขึ้นใจ ก็จะสร้างความแตกต่างระหว่างแบรนด์ของคุณกับคู่แข่งขันในตลาดได้ เช่น หากพูดถึงแบรนด์มือถือที่คุณภาพดีเยี่ยมจะนึกถึงแบรนด์ A โดยจะไม่นึกถึงแบรนด์อื่นๆเลย

8. Brand Loyalty

ความภักดีต่อแบรนด์ หรือ Brand Loyalty Link ถือเป็นตัวชี้วัดว่าลูกค้านั้นจงรักภักดีต่อแบรนด์และธุรกิจของคุณมากขนาดไหน โดยตัวชี้วัดนี้จะสะท้อนให้เห็นทั้งความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ส่งผลให้ลูกค้าสนับสนุนแบรนด์ของคุณไปตลอด

9. Brand Advocacy

การสนับสนุนแบรนด์ หรือ Brand Advocacy Link ถือเป็นตัวชี้วัดว่าลูกค้าอยากที่จะบอกต่อสินค้าหรือบริการของแบรนด์ให้คนอื่นๆได้รับรู้มากขนาดไหน ซึ่งตัวชี้วัดนี้นอกจากจะทำให้คุณรู้ว่าลูกค้ามีความภักดีต่อแบรนด์ Link แล้ว ก็ยังเป็นการเพิ่มโอกาสสร้างความภักดีต่อแบรนด์ Link ให้เกิดขึ้นกับคนอื่นๆได้อีกด้วย

10. Employee Engagement

การมีส่วนร่วมของพนักงาน หรือ Employee Engagement ถือเป็นตัวชี้วัดว่าพนักงานได้รับแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจเพื่อทำงานกับองค์กรของคุณมากน้อยขนาดไหน พวกเขามีความสุขกับการทำงานนั้นๆหรือไม่ ตัวชี้วัดนี้สะท้อนให้เห็นว่าพนักงานมีความสุขและมีความภักดีกับแบรนด์และธุรกิจของคุณมากน้อยเพียงใด

ตัวชี้วัดสำคัญทั้ง 10 อย่างที่ผมได้สรุปมานั้นถือว่าเป็นตัวชี้วัดหลักๆที่นิยมใช้สำหรับการตรวจสุขภาพของแบรนด์ (Brand Health) ซึ่งนับว่าการตรวจสุขภาพของแบรนด์นั้นได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในยุคของออนไลน์และโซเชียลมีเดียที่เปิดโอกาสให้คุณสามารถตรวจสอบเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยคุณสามารถทำได้ทั้งการ Survey ในแบบอดีตหรืออาจจะนำเครื่องมือออนไลน์ในการตรวจสอบการพูดถึงแบรนด์ของคุณ ในมุมต่างๆมาใช้เป็นเครื่องมือในการวัดสุขภาพแบรนด์ของคุณได้เช่นกันครับ


Share to friends


Related Posts

ตัววัดผลความสำเร็จของ Brand Awareness

ทุกแบรนด์ย่อมต้องมีการสร้างการรับรู้ (Brand Awareness) เพื่อสร้างให้แบรนด์เป็นที่รู้จักผ่านการทำประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การทำคอนเทนต์ โดยเฉพาะในยุคดิจิทัลและโซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่า เพราะเป็นสื่อและช่องทางที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วเป็นวงกว้าง ที่ไม่ใช่แค่เพียงวางแผนและสื่อสารออกไป


รู้จัก Brand Perception และวิธีการวัดผล

ทุกวันนี้ลูกค้าสามารถแบ่งปันประสบการณ์ จากการได้สัมผัสกับการใช้สินค้าหรือบริการของแบรนด์อย่างอิสระมากขึ้น โดยจากสถิติกว่า 70% นั้นบอกว่าเมื่อลูกค้าเกิดความรู้สึกเชิงบวกกับการใช้สินค้าหรือบริการ ก็จะบอกต่อให้กับเพื่อนๆหรือครอบครัวและหลายๆครั้งก็ชักชวนให้มาใช้สินค้าหรือบริการของแบรนด์ที่ตัวเองชื่นชอบ


มาตรวจสุขภาพของแบรนด์กันเถอะ (Brand Health Check)

เมื่อคุณสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในตลาดได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งนอกเหนือจากการพัฒนาคุณภาพสินค้าหรือบริการให้ดียิ่งๆขึ้นไปแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การตรวจสอบผลลัพธ์ของสิ่งที่แบรนด์ได้สร้างว่ามีเสียงสะท้อนอย่างไรcopyright 2024@popticles.com
หากท่านต้องการนำเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปเผยเพร่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเว็บไซต์